tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1987:3

med ändringar i TFS 1959:255

beslutad den 12 februari 1987
Utkom från trycket den 26 februari 1987

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 april 2005 genom TFS 2005:2

Bemyndigande: 12 § kungörelsen (1959:591) om gränstullsamarbete med Norge


Kungörelse
med föreskrifter om ändring i generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet Sverige och Norge

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att bilagan till kungörelsen (TFS 1959: 255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge skall ha nedan angivna lydelse.

 

Bilaga
(Senaste lydelse TFS 1983:71.)

Förteckning över tullanstalter, vid vilka trafik expedieras med tillämpning av både svenska och norska bestämmelser


Slag av trafik1 På svensk sida2 På norsk sida (tollsted)

L Svinesund Svinesund
L Vassbotten  
J   Kornsjö
L Högen  
L Hån Örje
J Charlottenberg  
L Eda  
L Vittjärn  
L   Grue
L   Åsnes
L   Lutufallet
L   Östby
L Flötningen  
L   Vauldalen
J Östersund  
L Storlien  
L   Ådalsvollen
L Gäddede  
L Tärnaby  
L   Junkerdal
L   Björnfjell
J   Narvik

1 J = järnvägstrafik, L = landsvägstrafik.

2 Charlottenberg är tullkammare och Östersund distriktstullkammare. Övriga är tullstationer.


Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Tullverkets författningssamling.