tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1986:96

beslutad den 12 december 1986
Utkom från trycket den 7 januari 1987

Bemyndigande: 2 § förordningen (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om tillämpning av överenskommelsen mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

[Generaltullstyrelsen föreskriver] följande.

För tillämpning av överenskommelsen den 20 mars 1985 mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor gäller de föreskrifter som anges i bilaga till denna kungörelse.


Bilaga

Regler för tillämpningen av överenskommelsen mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

För tillämpningen av överenskommelsen om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor mellan Sverige och Nederländerna har tullmyndigheterna i Sverige och Nederländerna i enlighet med artikel 15 punkt 1 enats om följande:

I. Allmänna överväganden

1. Definitioner

I dessa tillämpningsföreskrifter avses med:

a. termen "framställning" begäran om bistånd som görs skriftligt däri inbegripet per telex och telefax (eller muntligt men med skriftlig bekräftelse);

b. termen "upplysning" alla slags handlingar t.ex. skriftlig information, utsagor, rapporter, formella delgivningar, kopior av räkenskaper eller register o.s.v. som sänds som underlag för eller som svar på en begäran med angivande i följebrevet av deras antal och slag;

c. termen "tullmyndighet" alla centrala myndigheter som är ansvariga för tillämpningen av tullagarna (i anledning av denna överenskommelse).

2. Samarbetsrutiner

a. Den anmodade staten skall lämna de begärda upplysningarna och handlingarna så snart som möjligt.

b. Upplysningar skall utbytas direkt mellan de myndigheter som anges i punkt 4 nedan.

c. Framställningar om upplysningar skall vara skrivna på engelska.

d. Meddelanden skall formuleras enkelt och klart och vara lätta att förstå. Förkortningar, särskilt av namn på lagar o.s.v. skall därför undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

e. Alla officiella brev, rapporter och liknande handlingar som sänds till den andra statens tullmyndighet skall vara undertecknade av vederbörligen bemyndigad tjänsteman. Underskriften skall förtydligas med namnet, skrivet på maskin, och tjänsteställning samt om möjligt tjänsteställets stämpelavtryck.

3. Framställnings innehåll

Framställningar skall innehålla följande uppgifter:

a. namn på den tullmyndighet som gör framställningen;

b. framställningens syfte;

c. skälen som framställningen grundar sig på, med omnämnande av de tillämpliga artiklarna i överenskommelsen.

Det rekommenderas att framställningen innehåller alla uppgifter som den anmodande myndigheten har tillgång till och som skulle kunna vara den anmodade myndigheten till hjälp (sammanfattning av omständigheterna: uppgifter om inblandade personer, och i synnerhet deras nationalitet, ålder och nuvarande vistelseort, upplysningar om inblandade företag o.s.v.).

4. Kontaktmyndigheter

De myndigheter som har utsetts att handha kontakterna vid tillämpning av överenskommelsen är de centrala tullmyndigheterna (bilaga I1); den nederländska tullmyndigheten kan emellertid bemyndiga de utredningsenheter som nämns i bilaga II1 att stå i direkt kontakt med den svenska centrala tullmyndigheten. Den nederländska tullmyndigheten skall lämna den svenska centrala tullmyndigheten alla upplysningar av betydelse i denna fråga.

II. Särskilda föreskrifter

till Artikel 3

Framställningar skall av den anmodande statens kontaktmyndighet sändas till den anmodade statens kontaktmyndighet.

till Artikel 4

Framställningar om bistånd skall endast göras i konkreta fall som är av väsentlig betydelse för den anmodande staten.

till Artikel 8

a. Om den anmodande centrala myndigheten vill ha en tjänsteman närvarande när biståndsåtgärder vidtas, skall detta anges i framställningen.

b. Om den anmodade tullmyndigheten anser att det är lämpligt eller nödvändigt att en tjänsteman från den anmodande staten är närvarande när de begärda biståndsåtgärderna vidtas, skall den underrätta den anmodande myndigheten.

c. Om det har godkänts att en tjänsteman får vara närvarande i enlighet med punkt a eller b, skall den anmodade centrala myndigheten underrätta den anmodande myndigheten om när och var de begärda åtgärderna skall vidtas.

d. Tjänstemän som utsetts att vara närvarande vid utredningar skall enbart ha rådgivande funktion medan utredningarna och kontrollerna skall utföras av den anmodade statens tjänstemän.

Delgivning

till Artikel 13

a. Förutom uppgifterna enligt punkt I (3) bör i framställningen om delgivning anges:

— beskaffenheten hos den handling som skall delges (t.ex. kallelse, beslut eller skattebeslut),

— namnet på den person (och nationaliteten) eller det företag med vilket delgivningen skall ske, jämte hemvist eller säte.

b. Innehåller handling som skall delges en anmaning till inställelse, får den inte innehålla omnämnande av eventuella tvångsmedel.

c. Eventuell översättning som bifogas begäran om delgivning skall behandlas som inofficiell.

d. Framställning om delgivning skall normalt ej göras i ärenden som gäller mindre belopp av skatter och tullar än 1 000 holländska floriner eller 2 500 svenska kronor. Framställningar får emellertid göras avseende lägre belopp om särskilda skäl föreligger.


Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Tullverkets författningssamling.