tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1986:72

beslutad den 17 september 1986
Utkom från trycket den 1 oktober 1986

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av april månad 2005 genom TFS 2005:5

Bemyndigande: 83 § tullstadgan (1973:671)


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om handräckning för brytande av tullförsegling

Tullmyndighet skall begära handräckning vid brytande av tullförsegling i den utsträckning och under de förutsättningar som anges nedan.

1. Tullförsegling skall brytas av tulltjänsteman, om åtgärden inte inkräktar på mer angelägna arbetsuppgifter. Vid bedömning därav skall hänsyn bl.a. tas till dels den rekommenderade frekvensen för stickprovsmässig kontroll, dels om det i visst fall förekommer särskild anledning till kontroll av lastenheten.

2. Handräckning vid brytande av tullförsegling skall främst komma i fråga när det gäller fordon, containrar och andra lastenheter som ankommer med tullgods till tullupplag. I övrigt får sådan handräckning begäras endast i särskilda fall.

3. Endast tullmyndighet får besluta att tullförsegling skall brytas.

4. Det ankommer på tullmyndighet att vid varje särskilt tillfälle avgöra om tullförseglingen skall brytas av annan än tulltjänsteman. Vid kontrollvisitation av en lastenhet skall tullförsegling brytas av tulltjänsteman.

5. Tullmyndighet får begära handräckning endast av s. k. förtroendeman d.v.s. sådan anställd hos upplagshavaren som godkänts av regional tullmyndighet. Vid samma tullupplag får endast ett fåtal anställda godkännas som förtroendemän. Sådant uppdrag får inte delegeras till annan personal.

6. Tullmyndighet skall meddela förtroendeman till vilken enhet inom myndigheten denne skall vända sig med begäran om att få bryta tullförsegling.

7. Medgivande att bryta tullförsegling meddelas muntligt av tullmyndighet (tillsynsmyndigheten för tullupplaget). Sådant medgivande kan även meddelas genom anteckning på förpassning, fordonsanmälan eller motsvarande handling.

8. Innan en förtroendeman bryter en tullförsegling, skall han undersöka förseglingen, kapell, förseglingslinor och annan utrustning av betydelse för tullkontrollen. Om förseglingen är avlägsnad eller skadad eller om andra skador iakttas, skall detta omedelbart meddelas tullmyndigheten, innan vidare åtgärder vidtas.

9. Tullupplagsinnehavaren skall ge utsedd förtroendeman den information om uppdragets innebörd som är nödvändig för att denne skall kunna utföra uppdraget på ett från tullsynpunkt tillfredsställande sätt. Tullmyndighet skall förvissa sig om att förtroendemannen fått sådan information.

10. Det åligger förtroendeman att följa föreskrifterna i denna kungörelse och i övrigt följa instruktioner som meddelas av tullmyndighet. Tullmyndigheten skall med omedelbar verkan återkalla godkännandet av en förtroendeman, om denne inte följer föreskrifterna och instruktionerna.

11. Hos tullmyndigheten skall föras särskild redovisning av begärd handräckning, varav framgår vilken person som fått uppdraget, tjänsteman som meddelat beslutet, när detta getts, lastenhetens registreringsnummer eller motsvarande, kollis antal och slag, kvantitet och inlastningsland.

Hos tullupplag som avses i punkt 5 skall föras en motsvarande redovisning.

Redovisning av uppdrag skall ske enligt av generaltullstyrelsen fastställt formulär (Tv 706.6).


Denna kungörelse träder i kraft den 1 oktober 1986. Kungörelsen ersätter kungörelsen (TFS 1984:51) med föreskrifter om handräckning för brytande av tullförsegling.