tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1986:62

med ändringar i TFS 1963:38

beslutad den 26 juni 1986
Utkom från trycket den 16 juli 1986

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 augusti 2005 genom TFS 2005:17

Bemyndigande: 13 § kungörelsen (1963:2) om gränstullsamarbete med Finland i fråga om kungörelsen (TFS 1963:38) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Finland


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om ändring i kungörelsen (TFS 1963:38) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Finland

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att underrubrikerna "Anvisningar" skall ändras till "Tillämpningsföreskrift".


Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1986.