tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1986:51

med ändringar i TFS 1965:56

beslutad den 26 juni 1986
Utkom från trycket den 15 juli 1986

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2004 genom TFS 2004:31

Bemyndigande: 71 § tullkungörelsen (1973:1014)


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om ändring i cirkuläret (TFS 1965:56) med anvisningar rörande tillämpningen av en av Rådet för samarbete på tullområdet antagen rekommendation till underlättande av tillfällig utförsel av varor, som sändas från ett land för tillverkning, bearbetning eller reparation i ett annat land

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att ordet "anvisningar" i författningsrubriken och i ingressen till cirkuläret skall bytas ut mot "föreskrifter".


Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1986.