tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1986:49

med ändringar i TFS 1972:50

beslutad den 26 juni 1986
Utkom från trycket den 15 juli 1986

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av maj månad 2005 genom TFS 2005:9

Bemyndigande: 2 § kungörelsen (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om ändring i kungörelsen (TFS 1972:50) om anvisningar till Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att ordet "anvisningar" i författningsrubriken skall bytas ut mot "tillämpningsföreskrifter".


Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1986.