tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1986:41

med ändringar i TFS 1976:127

beslutad den 19 juni 1986
Utkom från trycket den 10 juli 1986

Bemyndigande: 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om ändring i kungörelsen (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om kungörelsen (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

dels att anvisningarna till 2—6 §§ samt bilagorna B och C skall upphöra att gälla,

dels att nuvarande Bilaga D skall betecknas Bilaga B,

dels att 2—6 §§ skall ha följande lydelse samt bilaga A den lydelse som framgår av härvid fogade bilaga.

2 §  Internationellt försäkringskort för motorfordon (Carte Internationale d'Assurance Automobile), s.k. grönt kort, utfärdat under garanti av trafikförsäkringsföreningen utgör bevis om gällande försäkring som avses i 12 § l trafikförsäkringsförordningen (1976:359). Sådant försäkringskort skall vara utfärdat på blankett enligt bifogade formulär (Bilaga A).

Tullmyndigheten skall — — — av tullmyndigheten.

Kontroll av försäkringskort som avses i denna paragraf skall inte ske i fall som avses i 10 § första stycket trafikförsäkringsförordningen.

3 §  Gränsförsäkring som avses i 12 § 2 trafikförsäkringsförordningen (1976:359) skall utfärdas med användande av fastställd numrerad blankett till gränsförsäkringskort för trafik med motorfordon i Finland, Norge och Sverige (Carte d'Assurance pour Véhicule Automobile valable pour la Finlande, la Norvège et la Suède) serie D (Bilaga B). Premie skall betalas i svensk valuta enligt premietariff på blankettens baksida. För annat motorfordon än sådant som är inrättat huvudsakligen för att självständigt nyttjas till person- eller godsbefordran skall premie betalas såsom för motorcykel.

Försäkringskort som avses i denna paragraf skall utfärdas i original och kopia. Originalet skall utlämnas till fordonets förare. Kopian skall till månadens slut förvaras hos den tullmyndighet där kortet utfärdats.

För icke registrerat tävlingsfordon för vilket trafikförsäkring inte finns behöver gränsförsäkring ej tecknas om den som svarar för fordonet skriftligen försäkrar att det inte skall användas utanför inhägnat tävlingsområde.

Med "tilhenger" som anges i premietariffen på försäkringskortet serie D avses släpvagn.

Vid införsel av fordon som beräknas kvarstanna i landet högst tio dagar skall minimipremie erläggas. Anges längre vistelsetid skall premie uttas för den uppgivna tiden.

Har trafikförsäkringspremie betalats med för högt belopp kan trafikförsäkringsföreningen efter ansökan medge återbetalning. Regeln om minimipremie tillämpas därvid.

4 §  Har efter införseln till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet giltighetstiden för internationellt försäkringskort utgått och skall på grund härav enligt 13 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359) gränsförsäkring tecknas vid återutförsel eller förtullning, skall för ändamålet användas sådan blankett som avses i 3 § denna kungörelse.

Sistnämnda blankett — — — eller förtullning.

Vid eventuell tilläggsdebitering skall tillses att summan av erlagda premier för ett års brukande ej överstiger årspremien. På gränsförsäkringskort som utfärdats vid återutförsel eller förtullning skall i fall som avses i paragrafens första stycke antecknas numret på det internationella försäkringskort vars giltighetstid utgått och i fall som avses i paragrafens andra stycke numret på det vid införseln till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet utfärdade försäkringskortet, namnet på den tullmyndighet som utfärdat det samt datum för kortets utfärdande.

5 §  Influtna trafikförsäkringspremier — — — premierna influtit.

Leverering av influtna trafikförsäkringspremier skall ske genom insättning på trafikförsäkringsföreningens postgirokonto nr 155540-8 så snart uppbörden uppgår till 1.000 kronor. Vid utgången av en månad hos tullanstalt kvarliggande uppbörd skall dock oavsett beloppets storlek levereras första helgfria dagen i påföljande månad.

Postverkets kvitto på insatta försäkringspremier skall som kreditverifikation biläggas månadsredovisningen för den månad, varunder insättningen ägt rum.

6 §  Blanketter till — — — mottagna blanketter.

Kopieexemplar av — — — föreskrivna blankettredovisningen.

Blankettredovisning skall upprättas på blankett Tv 302.8 och kvarligga hos tullmyndigheten. Till redovisningen skall fogas reversal på mottagna blanketter samt övriga handlingar av intresse för redovisningen.


Bilaga


Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1986.