tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1986:34

med ändringar i TFS 1979:92

beslutad den 19 juni 1986
Utkom från trycket den 8 juli 1986

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2003 genom TFS 2003:25

Bemyndigande: 83 § tullstadgan (1973:671)


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om ändring i kungörelsen (TFS 1979:92) om betalning till tullverket med check

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om kungörelsen (TFS 1979:92) om betalning till tullverket med check

dels att ordet "Anvisningar" i mellanrubrikerna närmast efter l, 2 och 7 §§ skall bytas ut mot "Kommentarer",

dels att ordet "Anvisningar" i mellanrubrikerna närmast efter 3, 4 och 5 §§ skall bytas ut mot "Tillämpningsföreskrifter".


Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1986.