tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1986:27

med ändringar i TFS 1973:197

beslutad den 30 maj 1986
Utkom från trycket den 18 juni 1986

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 1987 genom TFS 1987:55

Bemyndigande: 71 § tullkungörelsen (1973:1014)


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om ändring i generaltullstyrelsens tullanvisningar (TFS 1973:197), m.m.

Generaltullstyrelsen föreskriver

dels att ordet "tullanvisningar" i författningsrubriken till generaltullstyrelsens tullanvisningar (TFS 1973:197) skall bytas ut mot "tillämpningsföreskrifter till tullförordningen (1973:979)" och detta ord och dess böjningsformer i författningen i övrigt mot "tillämpningsföreskrifter" med motsvarande böjningsformer,

dels att ordet "tullanvisningar" och dess böjningsformer i andra författningar som generaltullstyrelsen utfärdat skall bytas ut mot "tillämpningsföreskrifter till tullförordningen (1973:979)" med motsvarande böjningsformer.


Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1986.