tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1986:1

med ändringar i TFS 1963:38

beslutad den 2 januari 1986
Utkom från trycket den 22 januari 1986

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 augusti 2005 genom TFS 2005:17

Bemyndigande: 13 § kungörelsen (1963:2) om gränstullsamarbetet med Finland och efter samråd med tullstyrelsen i Finland


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om ändring i kungörelsen (TFS 1963:38) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Finland

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om kungörelsen (TFS 1963:38) om gränstullsamarbete mellan Sverige och Finland

dels att 4 § skall upphöra att gälla,

dels att 3, 11, 16, 23 och 24 §§ samt bilagan till kungörelsen skall ha nedan angivna lydelse.

3 §  Vid de svensk-finska tullvägarna över Haparanda—Torneå, Övertorneå—Aavasaksa, Pello—Pello, Kaunisjoensuu—Kolari, Muodoslompolo—Muonio och Karesuando—Karesuvanto skall tullklarering av resandetrafik samt egentlig gränstrafik (s.k. liten gränshandel) i riktning mot Sverige ombesörjas av svensk tullmyndighet och tullklareringen av motsvarande trafik i riktning mot Finland av finsk tullmyndighet.
(Senaste lydelse TFS 1978:61.)

11 §  Den svenske tulldirektören och vederbörande svenske gränstullmästare har rätt och skyldighet att inspektera sådan finsk tullmyndighet som har att kontrollera eller klarera trafik med tillämpning av svenska bestämmelser. Rätten och skyldigheten är begränsade till vad som erfordras för tillsyn över att den finska tullpersonalen iakttar gällande svenska instruktioner, reglementen och anvisningar.

Den finske tullförvaltaren och vederbörande finske tullgränsfiskal har motsvarande rätt och skyldighet att inspektera sådan svensk tullmyndighet som har att kontrollera eller klarera trafik med tillämpning av finska bestämmelser.

16 §  Enligt vad särskilt är bestämt skall på svensk territorium vad i 68 § svenska tullstadgan (1973:671) sägs om handräckning av polismyndighet tillämpas även då fråga är om utövning av tulltjänst för finsk räkning, vare sig tjänsten utövas av svensk eller finsk tullpersonal. Likaså skall på finskt territorium motsvarande föreskrift i 12 § finska tullagen tillämpas även då fråga är om tulltjänst för svensk räkning av finsk eller svensk tullpersonal.

Hänvändelse till — — — lokala tullmyndighet.

23 §  Belopp av tull eller annan avgift, som svensk tullmyndighet uppburit med tillämpning av finska bestämmelser, skall levereras till distriktstullkammaren i Torneå.

Avgiftsbelopp, som finsk tullmyndighet uppburit med tillämpning av svenska bestämmelser, skall levereras till distrikstullkammaren i Haparanda.

24 §  Journaler och andra handlingar, som svensk tullmyndighet upprättat eller mottagit med tillämpning av finska bestämmelser, skall av tullmyndigheten sändas in till distriktstullkammaren i Torneå.

Handlingar, som finsk tullmyndighet upprättat eller mottagit med tillämpning av svenska bestämmelser, skall sändas in till distriktstullkammaren i Haparanda.


Bilaga
(Senaste lydelse TFS 1980:47.)

Förteckning över tullmyndigheter, hos vilka trafik expedieras med tillämpning av både svenska och finska bestämmelser

För tullanstalter som inte har ständig passning anges den tid då tullanstalten hålls öppen.


På svensk sida På finsk sida

Distrikstullkammare1 eller Tullstation i Distriktstullkammare1 eller tullstation i

Haparanda
Övertorneå
Pello
Pajala (Kaunisjoensuu)
Muodoslompolo
M—F 6—21
L 6—15
Karesuando
Torneå
Aavasaksa
Pello
Kolari
Muonio
 
 
Karesuvanto

1 För distriktstullkammare är ortsnamnet understruket.


Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Tullverkets författningssamling.