tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1985:28

med ändringar i TFS 1981:45

beslutad den 7 juni 1985
Utkom från trycket den 20 juni 1985

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 september 2005 genom TFS 2005:20

Bemyndigande: 20 § andra stycket ordningsbotskungörelsen (1968:199)


Generaltullstyrelsens kungörelse
om ändring i föreskrifterna (TFS 1981:45) om tillämpning av ordningsbotssystemet i vissa tullmål

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om föreskrifterna (TFS 1981:45) om tillämpningen av ordningsbotssystemet i vissa tullmål att punkterna 5.1, 5.7 och 6.2.2 samt bilaga 1 skall ha nedan angivna lydelse.

5.1 Brottet skall omfattas av ordningsbotssystemet

Endast de — — — inte användas.

Av riksåklagarens beslut framgår bl.a. att ordningsföreläggande vid ringa varusmuggling eller försök därtill kan utfärdas endast om brottet avser spritdrycker, vin, starköl, cigaretter, cigariller eller cigarrer och den misstänkte är att anse som resande eller anställd på transportmedel enligt kungörelsen (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt. Härav följer att ordningsföreläggande t.ex. inte får utfärdas om brottet förutom någon eller några av nämnda varor även omfattar andra varor (såsom exempelvis piptobak) eller den misstänkte utan samband med inresa anskaffat varorna vid besök på fartyg i utrikestrafik. I sådana fall skall brottmålsrapport upprättas i enlighet med generaltullstyrelsens föreskrifter om handläggning av tullmål och målet överlämnas till åklagaren.

5.7 Gemensamt straff får ej överstiga 800 kronor

Omfattar brottet mer än ett av de i tabellen i riksåklagarens beslut om ordningsbot för vissa brott upptagna varuslagen skall ordningsboten bestämmas genom att de för varje varuslag angivna beloppen adderas. Om det gemensamma straffet därvid skulle komma att överstiga 800 kronor får föreläggande ej utfärdas.

6.2.2 Uppgifter beträffande gärningen m.m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Gärningen

Gärningen anges genom kryssmarkering i tillämplig ruta. I blanketten skall beslagtagna varor noggrant förtecknas med angivande av kvantitet — vid spritdrycker, vin och starköl även flaskantal.

Bilaga 1

Utdrag ur Riksåklagarens beslut den 8 maj 1981 om ordningsbot för vissa brott

— — — — — —

Lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling

A. Varusmuggling, ringa brott
Införsel av tull- eller avgiftspliktig vara (spritdrycker. vin. starköl, cigaretter, cigariller eller cigarrer) utan tillkännagivande hos vederbörlig myndighet
2 § Se följande tabell
B. Försök till varusmuggling som anges under A 2 och 8 §§ samt 23 kap. 1 § brottsbalken Se följande tabell

Tabell för beräkning av ordningsbot


Spritdrycker

Antal liter Belopp

  t.o.m. 1 200 kr.
däröver " 3 400 kr.
" " 5 600 kr.
" " 7 800 kr.

 


Vin

Antal liter Belopp

  t.o.m. 1 100 kr.
däröver " 3 200 kr.
" " 5 300 kr.
" " 7 400 kr.
" " 9 500 kr.
" " 11 600 kr.
" " 13 700 kr.
" " 16 800 kr.

 


Starköl

Antal liter Belopp

  t.o.m.  5 100 kr.
däröver " 10 200 kr.
" " 20 300 kr.
" " 30 400 kr.
" " 40 500 kr.
" " 50 600 kr.

 


Cigaretter, cigariller, cigarrer

Antal Belopp

t.o.m. 200 100 kr.
däröver " 600 250 kr.
" " 1 000 400 kr.
" " l 600 600 kr.
" 2 200 800 kr.

Omfattar brottet mer än ett av de i tabellen upptagna varuslagen skall ordningsboten bestämmas genom att de för varje varuslag angivna beloppen adderas förutsatt att summan därvid ej blir större än 800 kr. Se i övrigt följande anmärkningar.

Anm.

1. Förverkande enligt 9 § lagen om straff för varusmuggling av smuggelgodset samt emballage och kärl vari det förvaras skall samtidigt föreläggas den misstänkte tillgodkännande.

2. Föreläggande av ordningsbot får utfärdas endast om den misstänkte är att anse som resande eller anställd på transportmedel enligt kungörelsen (1966:400) om rätt för resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt.

3. Målet skall överlämnas till åklagaren om

a) beräknat ordningsbotsbelopp överstiger 800 kronor,

b) förverkande bedöms som uppenbart obilligt eller fråga uppkommer om värdeförverkande eller förverkande av hjälpmedel enligt 10 § lagen om straff för varusmuggling.


Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1985.