tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1985:16

med ändringar i TFS 1968:210

beslutad den 25 april 1985
Utkom från trycket den 13 maj 1985

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av november 2011 genom TFS 2011:3

Bemyndigande: 6 och 7 §§ kungörelsen (1957:123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om ändring i kungörelsen (TFS 1968:210) om nordisk provianteringsöverenskommelse, m.m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om den till kungörelsen (TFS 1968:210) om nordisk provianteringsöverenskommelse, m.m. fogade bilagan

dels att artikel 15 skall utgå,

dels att artiklarna 3 och 4 skall ha nedan angivna lydelse.

Bilaga

Överenskommelse angående proviantering av passagerarfartyg i trafik mellan hamnar i Danmark, Finland, Norge och Sverige

Artikel 3

Proviantering får ske med följande obeskattade varor för försäljning till passagerare från kiosker eller liknande försäljningsställen ombord, nämligen

a) på rutter, som enligt tullfrihetsreglerna för resande anses som korta:

tobaksvaror samt

choklad och konfektyrer,

b) på andra rutter:

spritdrycker med en alkoholhalt av högst 60 volymprocent,

vin,

öl,

tobaksvaror,

cigarrettpapper,

choklad- och konfektyrvaror,

parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel.

För servering — — — och cigarrettpapper.

I övrigt — — — beskattade varor.

Proviantering med — — — 3/8 liter.

Artikel 4

För försäljning — — — annan rutt.

För andra — — — obeskattade varor.

För korta — — — nämnda passagerarna.

Storleken av — — — sin utgångspunkt.

Avdrag bestämmes — — — länders tullmyndigheter.

Proviantering med — — — tobak (cigarrettobak).

Proviantering med obeskattade choklad- och konfektyrvaror, parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel samt obeskattade varor för servering till passagerare får ske i en efter tullmyndighetens bedömande lämplig omfattning.


Denna kungörelse träder i kraft den 1 maj 1985.