tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1985:13

med ändringar i TFS 1981:45

beslutad den 17 april 1985
Utkom från trycket den 2 maj 1985

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 september 2005 genom TFS 2005:20

Bemyndigande: 20 § andra stycket ordningsbotskungörelsen (1968:199)


Generaltullstyrelsens kungörelse
om ändring i föreskrifterna (TFS 1981:45) om tillämpningen av ordningsbotssystemet i vissa tullmål

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om föreskrifterna (TFS 1981:45) om tillämpningen av ordningsbotssystemet i vissa tullmål att punkten 4 skall ha nedan angivna lydelse.

4 Behörighet

Ordningsföreläggande för brott som avses i 5.1 får utfärdas av tulltjänsteman som innehar tillsvidareanställning samt genomgått av generaltullstyrelsen fastställd utbildning rörande handläggning av ordningsbotsärenden och därvid inhämtat de kunskaper som föreskrivs av styrelsen.


Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Tullverkets författningssamling.