tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1985:11

beslutad den 8 mars 1985
Utkom från trycket den 25 mars 1985

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av juni månad 2004 genom TFS 2004:21

Bemyndigande: 4 § förordningen (1978:707) om 1975 års TIR-konvention


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om vissa åtgärder vid kontroll av TIR-fordon

1. Denna kungörelse gäller förfarandet med godkännandebevis för fordon enligt TIR-konventionen (SÖ 1976:133) (TIR-bevis), när fordonet har sådana skador eller andra bristfälligheter att det ej kan förseglas tillförlitligt från tullkontrollsynpunkt.

2. Svenska fordon

2.1 Om gods har anmälts till försändning med TIR-godkänt fordon och avgångstullanstalten har beslutat att fordonet skall förseglas, skall tullanstalten, i fall som avses under 1, ta hand om TIR-beviset, om fordonet är registrerat i Sverige. Detsamma gäller annan tullanstalt, som upptäcker bristerna på ett fordon, sedan försändning påbörjats.

2.2 Fordonets ägare skall skriftligen (blankett Tv 653.1) meddelas att TIRbeviset tagits om hand och att TIR-beviset återlämnas, om fordonet inom två månader visas upp för tullmyndighet i reparerat skick. En kopia av meddelandet skall förvaras hos den tullanstalt som utfärdat meddelandet, en kopia skall sändas till generaltullstyrelsens bevaknings- och kontrollbyrå och en kopia skall sändas till AB Svensk Bilprovning, Huvudkontoret, (Box 508, 162 15 Vällingby).

2.3 Sådana anteckningar som avses i punkt 20 i bilaga 3 till TIR-konventionen skall inte göras i TIR-beviset.

2.4 Tullanstalt, som har tagit hand om TIR-beviset, kan medge att fordonet visas upp för annan tullanstalt. I så fall skall TIR-beviset och kopia av ovannämnda meddelande tillställas den sistnämnda tullanstalten.

2.5 Är fordonet, när det visas upp för tullmyndighet, i sådant skick att det kan förseglas tillförlitligt, skall TIR-beviset återlämnas till fordonsägaren.

2.6 Visas inte inom förelagd tid att fordonet återställts i tillfredsställande skick, skall tullanstalten sända TIR-beviset till AB Svensk Bilprovning, Huvudkontoret, och ett meddelande härom till generaltullstyrelsens bevaknings- och kontrollbyrå.

3. Utländska fordon

3.1 I fråga om fordon som är registrerade i utlandet skall tullanstalt, under de omständigheter i övrigt som anges i 2.1, upprätta särskild rapport i två exemplar (blankett Tv 653.2), varav ett skall sändas till generaltullstyrelsens bevaknings- och kontrollbyrå och ett behållas av tullanstalten.

3.2 Tullanstalten skall dessutom anteckna de konstaterade bristerna i fält 10 i TIR-beviset. Anteckningarna bör göras på engelska. Fordon, vars TIR-bevis försetts med anteckningar om konstaterade brister, får inte användas för ny försändning av gods under tullförsegling, förrän fordonet har återställts i tillfredsställande skick och anteckning har gjorts härom i fält 11 i TIR-beviset. Sådan anteckning görs här i landet av tullmyndighet hos vilken fordonet visas upp.


Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Tullverkets författningssamling. Genom kungörelsen upphävs styrelsens cirkulär (TFS 1970:105) om kontroll av TIR-fordon m.m.