tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1984:46

beslutad den 28 november 1984
Utkom från trycket den 11 december 1984

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av maj månad 2005 genom TFS 2005:10

Bemyndigande: 2 § tredje stycket 1 tullagen (1973:670)


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om behandlingen av överskottsproviant i utländska fritidsfartyg

Av 20 § andra stycket 1 tullkungörelsen (1973:1014) följer att tullfrihet inte medges för obeskattad proviant som medförs på fritidsfartyg. Med anledning härav föreskriver Generaltullstyrelsen [] följande beträffande behandlingen av överskottsproviant i utländska fritidsfartyg vid ankomst till svenskt tullområde.

Vad som sägs i denna kungörelse om tull gäller även annan skatt samt avgift.

1. För varor som medförs i fritidsfartyg som ankommer från utrikes ort åtnjuts tullfrihet endast i den utsträckning som gäller enligt kungörelsen (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt.

2. Medförs i fritidsfartyg varor som inte får införas tullfritt enligt ovannämnda kungörelse eller varor för vilka särskilda införselrestriktioner gäller, skall enligt 30 § tullordningen (TFS 1973:159) fartyget snarast efter ankomsten till det svenska tullområdet föras till tullplats och där muntligen anmälas till tullklarering.

3. Proviant och andra varor, som enligt ovan inte får föras in fritt, skall förtullas, återutföras med fritidsfartyget under tullkontroll eller tas i land för annan tullklarering.

Utan hinder av föreskrifterna i första stycket får varor som inte får föras in fritt förvaras ombord i fartyget och med detta sändas inom tullområdet om kontant deposition ställs för den tull som belöper på varorna och villkoren i övrigt för varornas införsel är uppfyllda. Varorna förtecknas på blanketten "Uppgift om varor som medförs på fritidsfartyg" (Tv 616.13), varvid depositionskvittots nummer anges under "Övriga anteckningar".

I fråga om spritdrycker, vin och starköl får dock ombord endast förvaras de tillåtna tullfria kvantiteterna samt därutöver per resande som fyllt 20 år högst 5 liter vin eller spritdrycker med en alkoholhalt av högst 60 volymprocent samt högst 5 liter starköl. Överskjutande kvantiteter sådana varor skall anmälas till uppläggning på tullupplag, tullager eller intagning i frihamn, överlåtas till tullverket för förstöring eller omedelbart återutföras under tullkontroll.

4. Erlagd depositionsavgift återbetalas helt eller delvis endast i fråga om varor för vilka tillförlitligen styrks att de utförts från tullområdet. Detta kan ske genom att varorna och uppgiftsblanketten visas upp för svensk tullanstalt i samband med utresan och att varorna därefter omedelbart utföres från tullområdet under tullförsegling.

5. Tullanstalten på utreseorten i Sverige ger resenären intyg om den kvantitet av oförtullade varor som visas upp genom attestering på uppgiftsblanketten.

Om tullanstalt i annat nordiskt land som först anlöps efter besöket i Sverige ger sådant intyg beträffande medförda varor, äger detta samma vitsord som intyg från svensk tullanstalt.

6. Ansökan om återbetalning av erlagd depositionsavgift skall inges skriftligt till den tullanstalt som utfärdat depositionen. Till ansökan skall fogas depositionskvitto samt intyg enligt punkt 5 ovan.

Om oförtullad vara förbrukats eller gått förlorad under resan återfås endast det belopp som återstår sedan ett belopp motsvarande tullavgifterna för de förbrukade eller förlorade varorna dragits av.

Har ansökan inte kommit in till tullanstalten inom tre månader från depositionsdagen skall på varorna belöpande tull, annan skatt samt införselavgift eller motsvarande särskild avgift fastställas genom slutligt beslut och därefter i förekommande fall tas ut ur depositionsbeloppet.

7. För förrättning som avses i denna kungörelse och som utförs på annan tid än tullkontrolltid eller utanför förrättningsområde utgår tullförrättningsavgift.


Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1985.