tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1984:40

beslutad den 16 oktober 1984
Utkom från trycket den 30 oktober 1984

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av maj 2005 genom TFS 2005:11

Bemyndigande: 83 § tullstadgan (1973:671) och artikel 13 i avtalet (SÖ 1981:24) mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor och efter samråd med norska toll- og avgiftsdirektoratet


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om trafiktillstånd för viss lufttrafik med allmännflyg mellan Sverige och Norge

1 §  Med allmänflyg avses i denna kungörelse civil luftfart, som ej är regelbunden, med luftfartyg vars högsta tillåtna startvikt inte överstiger 5 700 kilogram och vars antal passagerare inte överstiger tio. Med flygplats förstås område där luftfartyg startar eller landar, oavsett om området är särskilt inrättat för start eller landning med luftfartyg.

2 §  Trafiktillstånd enligt 48 och 52 §§ tullordningen (TFS 1973:159) avseende ankomst till eller avgång från D-flygplats vid lufttrafik med allmänflyg mellan Sverige och Norge kan medges av svensk tullmyndighet för enstaka resa under förutsättning

att omständigheterna inte är sådana att risk kan anses föreligga för överträdelse av norsk eller svensk tullagstiftning vid ifrågavarande trafik;

att avgångs- och ankomsttid uppges i ansökan om tillståndet;

att luftfartyget inte medför andra varor än sådana som fritt får införas respektive utföras av de ombordvarande;

att, beträffande yrkesmässig trafik, befälhavaren före avgång avkräver samtliga passagerare skriftlig deklaration på fastställd blankett om att de inte medför andra varor än som får införas respektive utföras fritt enligt gällande tullbestämmelser för resande;

att avlämnade deklarationer av befälhavaren läggs i kuvert som försluts före ankomsten till bestämmelseflygplatsen och överlämnas till tulltjänsteman om sådan är närvarande vid ankomsten och i annat fall översänds till den tullmyndighet som utfärdat trafiktillståndet;

att muntlig eller skriftlig anmälan om resan görs till i trafiktillståndet angiven norsk eller svensk tullmyndighet i omedelbar anslutning till resans påbörjande eller avslutande;

att avgående luftfartyg inte utan tullanstaltens medgivande lämnar flygplatsen före den i trafiktillståndet eller på annat sätt senast uppgivna avgångstid som godkänts av tullmyndigheten;

att person som medföljer inkommande luftfartyg inte utan tullanstaltens medgivande lämnar detta och medförda varor inte förs därifrån före den i trafiktillståndet eller på annat sätt senast uppgivna ankomsttid som godkänts av tullmyndigheten;

att tillståndshavaren ersätter tullverkets kostnader som uppkommer på grund av tillståndet; samt

att, förutom tillämpliga föreskrifter i tullordningen, föreskrifterna i denna kungörelse samt de villkor som i särskilt fall meddelas av tullmyndighet iakttas.

Om trafiktillstånd medgetts enligt första stycket, behöver förhandsanmälan som avses i 48 a och 53 a §§ tullordningen inte lämnas. Om anmälan som avses i första stycket görs till norsk tullmyndighet behöver anmälan enligt 49 § fjärde stycket och 54 § tredje stycket tullordningen inte göras.

Anmärkning

Toll- och avgiftsdirektoratet har för norsk del utfärdat motsvarande föreskrifter om trafiktillstånd vid ifrågavarande lufttrafik om ankomst- eller avgångsflygplatsen i Norge är en inte godkänd "tollandingsplass".

Om anmälan som avses i 2 § första stycket görs till norsk tullmyndighet kommer denna tullmyndighet att bl.a. lämna upplysningar till svensk tullmyndighet om förhållanden som ger anledning till misstanke om överträdelse av svensk tullagstiftning. På motsvarande sätt lämnar svensk tullmyndighet bistånd till norsk tullmyndighet om anmälan som här avses görs till den svenska tullmyndigheten (jfr art. 3 och 4 i det nordiska tullsamarbetsavtalet SÖ 1981:24 ).

Vid de kontakter de båda ländernas tullmyndigheter har med varandra vid medgivande av trafiktillstånd enligt den ordning som anges i 3 och 4 §§ träffar myndigheterna även bl.a. överenskommelse om till vilken tullmyndighet anmälan enligt 2 § första stycket skall ske. Nämnda kontakter kan exempelvis ske per telefon, telex eller telefax.

3 §  Ansökan om trafiktillstånd enligt 48 § tullordningen (TFS 1973:159) för trafik som avses i denna kungörelse kan inges till norsk tullmyndighet för avgångsorten i Norge. Sådan ansökan kan därvid även avse trafiktillstånd enligt 52 § tullordningen för återresan till Norge samt i förekommande fall ansökan om trafiktillstånd eller motsvarande enligt norska bestämmelser.

Sedan den svenska tullmyndigheten underrättats av den norska tullmyndigheten om ansökan, meddelar den svenska tullmyndigheten den sistnämnda tullmyndigheten huruvida trafiktillstånd beviljats. Den norska tullmyndigheten underrättar därefter sökanden om den svenska tullmyndighetens beslut.

4 §  Ansökan om att ankomma till norsk flygplats för vilket erfordras tillstånd enligt norska tullbestämmelser kan vid trafik som avses i denna kungörelse inges till svensk tullmyndighet för avgångsorten i Sverige. Sådan ansökan kan därvid även avse tillstånd att vid återresan avgå från den norska orten samt i förekommande fall ansökan om trafiktillstånd enligt 48 och 52 §§ tullordningen (TFS 1973:159).

Sedan den norska tullmyndigheten meddelat den svenska tullmyndigheten huruvida trafiktillstånd beviljats underrättar den svenska tullmyndigheten sökanden om den norska tullmyndighetens beslut.

5 §  Av bestämmelserna i tullordningen (TFS 1973:159) följer att trafiktillstånd utfärdas av den distriktstullkammare eller gränstullkammare, inom vars distrikt avgångsflygplatsen ligger eller, efter bemyndigande av distriktstullkammare eller gränstullkammare, annan tullanstalt inom distriktet. Trafiktillstånd skall, om tullmyndigheten inte medger annat i särskilt fall. sökas skriftligen på blankett., som särskilt fastställts för ändamålet, och vara tullmyndigheten tillhanda under fastställd tullkontrolltid och senast tjugofyra timmar innan luftfartyget beräknas avgå från den flygplats som avses.

Svensk tullmyndighet som enligt 3 eller 4 § medgett trafiktillstånd skall meddela detta till tullverkets sambandscentral (expedition) för den flyginformationsregion inom vilken avgångs- eller ankomstorten/orterna ligger. Om tillståndet avser annan person än nordbo skall även svensk lokal polismyndighet underrättas.

6 §  Har de i ansökan uppgivna tiderna för avgång och ankomst ändrats, skall tillståndshavaren lämna uppgift om nya avgångs- och ankomsttiden till någon av tullverkets sambandscentraler (expeditioner) eller till den tullanstalt som meddelat trafiktillståndet senast två timmar i förväg. dock ej senare än två timmar före de tidigare angivna avgångs- och ankomsttiderna.

Om beviljat trafiktillstånd inte skall utnyttjas skall tillståndshavaren snarast möjligt meddela detta till sambandscentral (expedition) eller till den tullanstalt som meddelat trafiktillståndet.

Underrättelse som avses i denna paragraf och som kommit in till svensk tullmyndighet skall omedelbart vidarebefordras till berörd tullmyndighet i Norge.

7 §  Om det före luftfartygets avgång konstateras att villkoren i trafiktillståndet inte är uppfyllda kan tillståndet dras in med omedelbar verkan.


Denna kungörelse träder i kraft den 1 november 1984.