tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1984:3

med ändringar i TFS 1976:127

beslutad den 19 januari 1984
Utkom från trycket den 26 januari 1984

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Generaltullstyrelsens kungörelse
om ändring i kungörelsen (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

Generaltullstyrelsen föreskriver att bilaga D till styrelsens kungörelse (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket skall ha ändrad lydelse på sätt framgår av härvid fogad bilaga.


Bilaga


Denna kungörelse träder i kraft den 1 februari 1984. Följande övergångsbestämmelser skall tillämpas.

1. Har motorfordon införts till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet före den 1 februari 1984 och premie erlagts även för viss tid efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna skall för sistnämnda tid ej uttas skillnadspremie.

2. Skall efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna vid återutförsel eller förtullning av motorfordon försäkring tecknas eller felande premie betalas, skall för tiden intill utgången av januari 1984 premien beräknas enligt nu gällande tariff och för tiden därefter enligt den nya tariffen.