tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1983:71

med ändringar i TFS 1959:255

beslutad den 22 december 1983
Utkom från trycket den 16 januari 1984

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 april 2005 genom TFS 2005:2


Generaltullstyrelsens kungörelse
om ändring i kungörelsen (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att bilagan till kungörelsen (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge skall ha nedan angivna lydelse.

Bilaga
(Senaste lydelse TFS 1980:34.)

Förteckning över tullanstalter, vid vilka trafik expedieras med tillämpning av både svenska och norska bestämmelser


Slag av trafik1

På svensk sida På norsk sida
 

Gränstullkammare2 eller tullstation i

Tullkammare (tollsted)2 eller tullstation i

 L Svinesund Svinesund

 L

  Holtet
 J   Kornsjö
 L Högen  
 L   Örje
 J Charlottenberg  
 L Eda  
 L Vittjärn  
 L   Grue
 L   Åsnes
 L   Lutufallet
 L   Östby
 L Flötningen  
 L   Vauldalen
 J Östersund  
 L Storlien  
 L   Ådalsvollen
 L Gäddede  
 L Tärnaby  
 L   Mo i Rana, Fauske
 J   Narvik

1 J=järnvägstrafik, L = landsvägstrafik.

2 För tullkammare (tollsted) är ortnamnet understruket, Charlottenberg = avdelning av gränstullkammaren i Karlstad.


Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Tullverkets författningssamling.