tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1983:52

med ändringar i TFS 1981:45

beslutad den 24 november 1983
Utkom från trycket den 7 december 1983

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 september 2005 genom TFS 2005:20

Bemyndigande: 20 § andra stycket ordningsbotskungörelsen (1968:199)


Generaltullstyrelsens kungörelse
om ändring i föreskrifterna (TFS 1981:45) om tillämpningen av ordningsbotssystemet i vissa tullmål

[generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om föreskrifterna (TFS 1981:45) om tillämpningen av ordningsbotssystemet i vissa tullmål att i föreskrifterna skall införas en ny punkt, 7.6, av nedan angivna lydelse.

7.6 Rättelse av godkänt föreläggande jämlikt 48 kap. 12 a och 17 §§ rättegångsbalken

Behörig att besluta om rättelse av godkänt föreläggande är tullverkets åklagare. Om åklagare ej är förordnad vid tullmyndighet är lägst chef för annan tullanstalt än tullstation behörig.

För handläggning av ärenden rörande rättelse av föreläggande skall användas blankettset "Rättelse av godkänt ordningsföreläggande jämlikt 48 kap. 12 a och 17 §§ rättegångsbalken" (Tv 561.5).Detta set består av fyra blanketter avsedda för följande ändamål.

Ex 1. Delges vid skriftlig underrättelse den som godkänt föreläggandet.

Ex 2. Tullverkets exemplar.

Ex 3. Sänds efter beslut i ärendet till den som godkänt föreläggandet.

Ex 4. Sänds efter beslut i ärendet till RPS.

Uppgift om beslutad rättelse skall antecknas på tullverkets exemplar av föreläggandet.


Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1984.