tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1983:18

med ändringar i TFS 1979:92

beslutad den 20 maj 1983
Utkom från trycket den 6 juni 1983

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2003 genom TFS 2003:25


Generaltullstyrelsens kungörelse
om ändring i kungörelsen (TFS 1979:92) om betalning till tullverket med check

Generaltullstyrelsen föreskriver att 5 och 7 §§ samt anvisningarna till 5 § kungörelsen (TFS 1979: 92) om betalning till tullverket med check skall ha nedan angivna lydelse.

5 §  Icke certifierad — — — under förutsättning

att checkbeloppet lyder på högst 2000 kr.,

att banken — — — på checkblanketten,

att checken — — — vederbörande tullmyndighet,

att checkbeloppet i sin helhet eller avrundat uppåt till närmaste hundratal kr. avser betalning av avgifter till tullverket och

att den — — — giltig legitimation.

Anvisningar

Såsom legitimation — — — och myndigheter.

Kortfattad anteckning — — — KKA 161104-0351.

Icke certifierad — — — sin ordning.

Enligt den s. k. bankrekommendationen bör checkar på belopp under 100 kr. undvikas eftersom check är avsedd att användas för "litet större utgifter". Tullmyndighet bör därför godta check på belopp under 100 kr. endast när det är uppenbart att annat godtagbart betalningsmedel inte står till buds.

7 §  När avlämnad check, i annat fall än som avses i 5 §, lyder på högre belopp än som skall erläggas, får tullmyndigheten vägra att ta emot checken, om checkbeloppet med mer än 10 procent eller mer än 500 kr. överstiger det belopp som skall erläggas.

Av 5 § framgår att check som avses där får godtas endast om checkens belopp i sin helhet eller avrundat uppåt till närmaste hundratal kr. avser betalning till tullverket.


Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Tullverkets författningssamling.