tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1982:47

beslutad den 5 augusti 1982
Utkom från trycket den 18 augusti 1982

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 15 april 2007 genom TFS 2007:4


Generaltullstyrelsens cirkulär
om tullverkets kontroll av överskottsproviant

1 §  Med överskottsproviant förstås i detta cirkulär spritdrycker, vin, starköl, tobaksvaror och cigarrettpapper för vilka tullfrihet ej medges vid fartygs ankomst från utrikes ort enligt 10 § tullanvisningarna (TFS 1973:197). Som framgår av 8 a § tullordningen (TFS 1973:159) skall överskottsproviant senast vid inkommande fartygs ankomst till första bestämmelseort genom befälhavarens försorg placeras i förseglingsbart utrymme under lås och förvaras på betryggande sätt i övrigt.

2 §  När kontrollvisitation eller annan kontroll företas på ett fartyg kan det vara lämpligt att i samband därmed tullförsegla utrymme som avses i 1 §. I sådant fall skall anteckning om förseglingen göras i de båda exemplar av proviantdeklarationen som har upprättats vid fartygets ankomst. Uppgifterna i proviantdeklarationen skall kontrolleras stickprovsvis eller på förekommen anledning.

3 §  Utlämning av överskottsproviant för förbrukning ombord får medges av tullanstalt endast efter skriftlig framställning av fartygets befälhavare. För sådan framställning skall användas av styrelsen fastställd blankett (Anhållan om utlämning av proviant Tv 603.7).

Efter utlämningen skall återstående överskottsproviant tullförseglas i utrymme som avses i 1 §. Anteckning om utlämningen och förseglingen skall göras i båda exemplaren av proviantdeklarationen.

4 §  Finns överskottsproviant i större kvantiteter ombord på fartyg som tillfälligt tagits ur trafik eller som eljest under längre tid kvarligger i hamn, skall tullanstalten tid efter annan kontrollera tullförseglingen samt, då anledning föreligger, inventera överskottsprovianten. Anteckning om dessa åtgärder skall göras i båda exemplaren av proviantdeklarationen.

5 §  Uppgift om överskottsprovianten skall lämnas i tullpass för fartyget genom hänvisning till bifogad proviantdeklaration, försedd med tullmyndighetens anteckningar och stämpel samt tulltjänstemans namnteckning.

6 §  Vid proviantering med sådana varor som avses i 1 § skall tulltjänsteman anteckna uppgift om den ombordtagna provianten i båda exemplaren av proviantdeklarationen.

Det exemplar av proviantdeklarationen som har avlämnats vid fartygets ankomst skall bifogas inkommande eller utgående tullpass. Detta exemplar skall behållas av tullanstalten för den sista ort som fartyget besöker före avgången från tullområdet och fogas till den utgående fartygsjournalen.

7 §  Vad som ovan i detta cirkulär föreskrivs om överskottsproviant gäller i tillämpliga delar även andra högbeskattade varor än de i 1 § nämnda samt levande djur, skjutvapen och andra allmänfarliga varor som medförs på fartyget under resan inom tullområdet samt oförtullad eller obeskattad proviant som tas ombord på fartyget.


Detta cirkulär träder i kraft den 1 september 1982, då styrelsens cirkulär (TFS 1955:303) angående tullverkets kontroll å fartygs överskottsproviant m.m. skall upphöra att gälla.