tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1981:72

med ändringar i TFS 1981:45

beslutad den 22 december 1981
Utkom från trycket den 15 januari 1982

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 september 2005 genom TFS 2005:20

Bemyndigande: 20 § andra stycket ordningsbotskungörelsen (1968:199) och efter samråd med rikspolisstyrelsen


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (TFS 1981:45) om tillämpningen av ordningsbotssystemet i vissa tullmål

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att i föreskrifterna skall införas ett nytt moment, 8.3, av nedan angivna lydelse.

8.3 Åtgärder sedan ordningsföreläggande undanröjts

Har ordningsföreläggande undanröjts skall boten återbetalas. Om ordningsbot inbetalts till rikspolisstyrelsen, sker återbetalning genom rikspolisstyrelsens försorg. Om ordningsbot erlagts till tulltjänsteman ombesörjer vederbörande tullmyndighet att erlagt belopp återbetalas.

Har ordningsföreläggande undanröjts skall fråga om ersättning för förverkad egendom, som förstörts, underställas generaltullstyrelsens prövning.


Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dessa utkommit från trycket i Tullverkets författningssamling