tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1981:52

Meddelandet utgör en ändringsföreskrift till TFS 1981:32

beslutad den 24 september 1981
Utkom från trycket den 25 november 1981

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av juni månad 2004 genom TFS 2004:2


Riksarkivets gallringsbeslut (nr 784)
för tullstatens arkiv

I skrivelse till riksarkivet den 21 mars 1980 har generaltullstyrelsen hemställt om godkännande av en inom styrelsen utarbetad gallringsplan för tullstaten. Genom skrivelse den 25 juni 1981 har planen kompletterats.

Gallringsplanen omfattar huvudsakligen blankettbundna handlingar. De redovisas i den ordning vari de förekommer i tullverkets blankettförteckning. I planen har av praktiska skäl även upptagits handlingar, som kan utgallras med stöd av tidigare utfärdade bestämmelser.

Efter remissbehandling hos landsarkiv och berörda stadsarkiv och företagen prövning beslutar riksarkivet följande.

1 §  Riksarkivet medger, att i bilaga* till detta beslut upptagna handlingar tillhörande tullstatens arkiv får utgallras i enlighet med vad som angetts i bilagan. Handlingar med innehåll motsvarande de i bilagan upptagna får utgallras på sätt som anges i supplement till denna eller i ny bilaga.
(*Här utelämnad.)

2 §  Gallringsmedgivandet gäller från vederbörande series början.


1. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1982.

2. Från samma tidpunkt upphävs

riksarkivets gallringsbeslut nr 142, den 22 oktober 1965, rörande kustdistriktschefsexpeditionernas arkiv (TFS 1965:180), riksarkivets gallringsbeslut nr 143, den 22 oktober 1965, rörande kustposteringars och kusttullmästares arkiv (TFS 1965:181),

riksarkivets gallringsbeslut nr 276, den 8 februari 1971, rörande gränsbevakningens arkiv (TFS 1971:19),

riksarkivets gallringsbeslut nr 659, den 4 december 1978, rörande tullstatens arkiv (1978:126) och

riksarkivets gallringsbeslut nr 670. den 26 februari 1979, rörande tullstatens arkiv (TFS 1979:29).

3. Med stöd av regeringens bemynsigande den 23 november 1978 upphäver riksarkivet vidare från samma tidpunkt de i kungl. brevet den 15 juni 1944 (TFS 1944:224) meddelade gallringsföreskrifterna utom vad avser generaltullstyrelsens tullfrihetsbyrås (revisionsbyrås) arkiv och de i ecklesiastikdepartementets ämbetsskrivelse till riksarkivet den 6 februari 1953 meddelade bestämmelserna rörande gallring i tullverkets arkiv utom vad avser generaltullstyrelsens tullfrihetsbyrås (revisionsbyrås) arkiv.

4. Undantagande från gallring enligt riksarkivets skrivelse till generaltullstyrelsen den 15 januari 1946 angående bevarande av typexemplar vid gallring av tullanstalternas arkiv (TFS1946:9) skall fr.o.m. 1982 endast ske i den mån arkivmyndigheten finner skäl härtill.