tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1981:51

Ändringsföreskrift till TFS 1981:32

beslutad den 24 september 1981
Utkom från trycket den 25 november 1981

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av juni månad 2004 genom TFS 2004:2


Riksarkivets förteckningsplan för tullstatens arkiv

Med stöd av 23 § allmänna arkivstadgan (1961:590) fastställer Riksarkivet nedanstående förteckningsplan för tullstatens arkiv. Planen omfattar handlingar, som tillkommit fr.o.m. 1 januari 1982. Handlingar som tillkommit före detta datum förtecknas enligt 1944 års förteckningsplan (TFS 1944:224).

Förande av arkivförteckning regleras i 22-25§§ allmänna arkivstadgan och 12 § riksarkivets cirkulär om tillämpningen av allmänna arkivstadgan (1968:473, ändrad och omtryckt 1979:679). Planens arkivsigna består av stora bokstäver och arabiska siffror i kombination. Huvudavdelningarna, betecknade med den första bokstaven, är fasta och får inte begagnas för annat ändamål. Underindelning inom huvudavdelning sker i första hand med arabiska siffror (t.ex. A 1, A 2). Vid ytterligare underindelning används bokstäver (t.ex. C 2 A, som i sin tur kan underindelas i C 2 AA, C 2 AB o.s.v.).

Underindelningen i nedanstående plan är en exemplifiering och får tillämpas med hänsyn till behovet hos varje tullmyndighet. Arkivförteckningen skall således avspegla det faktiska beståndet av handlingar i en följd utan avseende på sådana i planen exemplifierade underavdelningar, som inte finns i arkivet.

Utgallringsbara handlingar redovisas under varje huvudavdelning som en enda underavdelning betecknad med respektive huvudavdelnings bokstav jämte U.

A PROTOKOLL
Exempel på underavdelningar och serier:
A 1Föredragningslistor
A 2Beslutslistor
A 3Skyddskommitténs protokoll med bilagor
etc. 
 
B UTGÅENDE SKRIVELSER
Exempel på underavdelningar och serier:
B 1 Arkivexemplar av utgående diarieförda skrivelser

Anm. Handlingarna arkivläggs i dossiéer enligt diarie/dossiéplan eller diarieplan (se serie F 1).

B U Utgallringsbara serier tillhörande huvudavdelning B

Anm. Arkivexemplar av utgående ej diarieförda skrivelser arkivläggs tillsammans med inkomna ej diarieförda skrivelser i korrespondensserier under underavdelning E U.

 
C DIARIER
Exempel på underavdelningar och serier:
C 1 Diarier
C 2 Register till diarier
C 2 A Namnregister
C 2 B Sakregister
etc. 
 
D REGISTER OCH LIGGARE
Exempel på underavdelningar och serier:
D 1 Arkivförteckningar
D 2 Inventarieförteckningar
D 3 Bestraffningskort
D 4 Dagböcker för kustbevakningspersonal
D 5 Personkort
D 6 Städningsliggare
D 7 Tystnadspliktsbevis
D 8 Ammunitionsliggare
D 9 Redovisning av numrerade blanketter
D 10 Rapporteringar vid bekämpningsoperationer
D 10 A Satskort
D 10 B Utrustningslistor
D 11 Telematerieljournaler
D 12 Register över utfärdade fiskepass
D 13 Maskin- och elektrologgböcker
etc. 
D U Utgallringsbara serier tillhörande huvudavdelning D
 
E INKOMNA HANDLINGAR
Exempel på serier och underavdelningar:
E 1 Inkomna diarieförda skrivelser

Anm. Handlingarna arkivläggs i dossiéer enligt diarie/dossiéplan eller diarieplan (se serie F 1).

E U Utgallringsbara serier tillhörande huvudavdelning E

Anm. Här förtecknas bl.a. utgallringsbara serier av ej diarieförd korrespondens.

 
F HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE (DOSSIÉER)
Exempel på serier och underavdelningar:
F l Handlingar ordnade efter diarie/dossiéplan eller diarieplan
F U Utgallringsbara serier tillhörande huvudavdelning F

Anm. Här förtecknas bl. a. utgallringsbara kopieserier av diarieförda handlingar.

 
G RÄKENSKAPER
Exempel på underavdelningar och serier:
G 1 Avlöningskort för städpersonal
G 2 Förteckningar över värde- och säkerhetshandlingar
G 3 Inventeringsinstrument
G 4 Månadsredovisningar jämte redovisningsbilagor
G 5 Uppgifter om kassarörelsen
etc. 
G U Utgallringsbara serier tillhörande huvudavdelning G
 
H STATISTIK
Exempel på underavdelningar och serier:
H 1 Ej diarieförd statistik

Anm. Diarieförd statistik arkivläggs i dossiéer enligt diariedossiéplan eller diarieplan (se serie F 1).

H U Utgallringsbara serier tillhörande huvudavdelning H
 
J KARTOR OCH RITNINGAR
Exempel på underavdelningar och serier:
J l Kartor
J 2 Ritningar
 
K FOTOGRAFIER
 
Z SAMMANSTÄLLNINGAR AV UPPTAGNINGAR
Beträffande upptagningar, som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel, kan krävas en speciell redovisning av beståndet med angivande av uppgifter som behövs för att möjliggöra användning, vård, inventering, teknisk och annan kontroll m. m. Dessa listor sammanförs under huvudavdelning Z.
 
Ö ÖVRIGA HANDLINGAR
Här upptas i mån av behov sådana handlingar, som inte lämpligen kan föras till annan huvudavdelning, t.ex. enskilda tjänstemäns efterlämnade papper, pressklipp, om de inte förvaras i myndighetens bibliotek, m.m.