tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1981:45

beslutad den 17 september 1981
Utkom från trycket den 15 oktober 1981

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 september 2005 genom TFS 2005:20

Bemyndigande: 20 § andra stycket ordningsbotskungörelsen (1968:199) och efter samråd med rikspolisstyrelsen


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om tillämpningen av av ordningsbotssystemet i vissa tullmål

1 ALLMÄNT

Förfarandet med föreläggande av ordningsbot (ordningsföreläggande) regleras i 48 kap. rättegångsbalken. Regeringen har i ordningsbotskungörelsen meddelat vissa bestämmelser för ordningsbotssystemets tillämpning.

I riksåklagarens beslut den 8 maj 1981 (SFS 1981:716) om ordningsbot för vissa brott anges vilka brott som omfattas av systemet. Beslutet upptar även de botbelopp som fastställts för dessa brott.

I fråga om tullmål som avgörs genom ordningsföreläggande äger generaltullstyrelsens föreskrifter av den 29 augusti 1980 om handläggning av tullmål m.m. inte tillämpning.

2 ORDNINGSFÖRELÄGGANDETS INNEBÖRD

Systemet med föreläggande av ordningsbot innebär såvitt avser tullmål i huvudsak att

— tulltjänsteman äger rätt att förelägga den som begått vissa brott mot 2 § lagen (1960:418 i dess lydelse 1973:672) om straff för varusmuggling (ringa varusmuggling) eller försök till sådant brott ett bötesstraff jämte förverkande av smuggelgodset

— bötesbeloppets storlek beräknas enligt en av riksåklagaren fastställd tabell

— föreläggande som godkänts av den misstänkte gäller som lagakraftvunnen dom.

3 BLANKETTER M.M.

3.1 Blanketter för ordningsföreläggande

Vid utfärdande av ordningsföreläggande används blankett Tv 561.1, Ordningsföreläggande. Blanketten är utformad i set om fyra exemplar, avsedda för följande ändamål

Ex. 1: Original för skriftligt godkännande

Ex. 2: Kopia

Ex. 3: Bevakningskort

Ex. 4: Inbetalningsblankett

3.2 Blankettkontroll

Blanketterna är försedda med löpnummer. Hos generaltullstyrelsen förs förteckning över vilka nummerserier som tilldelats de olika tullmyndigheterna. Det åligger lokal tullmyndighet att föra nummerförteckning på fastställd blankett över de blanketter som tilldelats myndigheten. Blanketter kvitteras ut av de olika arbetsenheterna. Kvittering sker på nummerförteckningen av tjänsteman i förmansställning.

3.3 Makulerade blanketter

Om ett ej godkänt ordningsföreläggande till följd av felskrivning eller dylikt makuleras, skall detta anges genom påskrift av ordet "Makulerat" på samtliga blankettexemplar.

De makulerade blanketterna skall genom tullmyndighetens försorg omgående sändas in till rikspolisstyrelsen i särskilt kuvert vilket märks "Mak of". Anteckning om att blanketterna makulerats och skickats till rikspolisstyrelsen görs i under 3.2 angiven nummerförteckning.

Godkänt ordningsföreläggande kan inte makuleras.

4 BEHÖRIGHET

Ordningsföreläggande för brott som avses i 5.1 får utfärdas av tulltjänsteman som erhållit förordnande därtill av vederbörande regionala chefsmyndighet.

Förordnande som avses i första stycket får endast ges tulltjänsteman som innehar tillsvidareanställning och som genomgått av generaltullstyrelsen fastställd utbildning rörande handläggande av ordningsbotsärenden.

5 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ORDNINGSFÖRELÄGGANDE

5.1 Brottet skall omfattas av ordningsbotssystemet

Endast de varusmugglingsbrott som finns angivna i riksåklagarens beslut om ordningsbot för vissa brott kan beivras genom ordningsföreläggande utfärdat av tulltjänsteman. Utdrag ur riksåklagarens beslut är intaget i bilaga l. Är vid samma tillfälle fråga om även annat brott får ordningsföreläggande inte användas.

Av riksåklagarens beslut framgår bl.a. att ordningsföreläggande vid ringa varusmuggling eller försök därtill kan utfärdas endast om brottet avser spritdrycker, vin, cigaretter, cigariller eller cigarrer och den misstänkte är att anse som resande eller anställd på transportmedel enligt kungörelsen (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt. Härav följer att ordningsföreläggande t.ex. inte får utfärdas om brottet förutom någon eller några av nämnda varor även omfattar andra varor (såsom exempelvis starköl eller piptobak) eller den misstänkte utan samband med inresa anskaffat varorna vid besök på fartyg i utrikestrafik. I sådana fall skall brottmålsrapport upprättas i enlighet med generaltullstyrelsens föreskrifter om handläggning av tullmål och målet överlämnas till åklagaren.

5.2 Område där brottet begåtts skall omfattas av ordningsbotssystemet

Ordningsföreläggande får utfärdas endast om brottet är begånget i sådant område som ligger inom tulldistrikt eller del av tulldistrikt som omfattas av ordningsbotssystemet. Förteckning över områden där ordningsbot får tillämpas finns i bilaga 2.

Anm. 1. Inom varje område skall användas särskilt tilldelad föreläggandeblankett försedd med specifik kod-markering. Jfr 6.2.5.

5.3 Tulltjänstemannen skall vara behörig att utfärda ordningsföreläggande för ifrågavarande brott

Se avsnitt 4 "Behörighet".

5.4 Ordningsföreläggande utfärdas omedelbart

Ordningsföreläggande får endast utfärdas i direkt anslutning till smugglingstillfället och i den misstänktes närvaro.

5.5 Gärningen får inte förnekas och den misstänkte skall antas komma att godkänna föreläggandet

Den misstänkte bör tillfrågas om sin inställning före utskrift av föreläggandet.

Föreläggande får inte utfärdas om gärningen förnekas. Uttryckligt erkännande krävs inte. Tulltjänstemannen skall på grundval av gjorda iakttagelser, den misstänktes berättelse och eventuella ytterligare uppgifter objektivt bedöma, om förutsättningar finns för utfårdande av föreläggande. Någon form av övertalning eller annan påtryckning för att förmå den misstänkte att erkänna görningen eller godkänna föreläggandes får inte förekomma.

Föreläggandet måste godkännas i direkt anslutning till utfärdandet. Föreläggandet får följaktligen inte tillställas den misstänkte för senare ställningstagande till frågan om godkännande.

5.6 Brottet skall vara ett "normalfall"

Om tulltjänstemannen bedömer förverkande som uppenbart obilligt eller fråga uppkommer om värdeförverkande eller förverkande av hjälpmedel enligt 10 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling skall brottmålsrapport upprättas och ärendet överlämnas till åklagaren.

Avsteg från de av riksåklagaren fastställda, för hela landet gällande ordningsbotsbeloppen får under inga förhållanden göras av tulltjänstemannen.

Ifråga om meddelande av rapporteftergift innebär förfarandet inte någon ändring av gällande regler. Rapporteftergift kan således meddelas om förseelsen är obetydlig med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet.

5.7 Gemensamt straff får ej överstiga 600 kronor

Omfattar brottet mer än ett av de i tabellen i riksåklagarens beslut om ordningsbot för vissa brott upptagna varuslagen skall ordningsboten bestämmas genom att de för varje varuslag angivna beloppen adderas. Om det gemensamma straffet därvid skulle komma att överstiga 600 kronor får föreläggande ej utfärdas.

5.8 Unga lagöverträdare

Särskild prövning av åklagare skall i vissa fall äga rum enligt lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964 års lag).

Åtalsprövning enligt 1964 års lag, som är tillämplig på ungdomar under 18 år, kan regelmässigt anses obehövlig då det är fråga om ringa varusmuggling och bestämmelsen behöver därför normalt inte beaktas vid utfärdande av ordningsföreläggande.

5.9 Konkurrenssituation enligt 34 kap. brottsbalken får ej föreligga

Denna bestämmelse har betydelse främst i de fall den misstänkte vid tidpunkten för utfärdandet är intagen i kriminalvårdsanstalt för verkställighet av ådömt frihetsstraff. Brottet kan vara begånget under permission eller rymning från anstalt. Ordningsföreläggande får inte utfärdas om det är känt för tulltjänstemannen att sådana förhållanden föreligger. I likhet med vad som gäller enligt 5.8 behöver tulltjänsteman ej företa särskild undersökning härom.

6 UTFÄRDANDE AV ORDNINGSFÖRELÄGGANDE

6.1 Identitetskontroll

Godkänt ordningsföreläggande gäller som lagakraftvunnen dom. Det är därför av synnerlig vikt att den misstänktes identitet är styrkt innan föreläggande utfärdas.

Kravet på att den misstänkte är klart identifierad måste ställas högre när ordningsföreläggande utfärdas än vid vanlig rapportering. Är tulltjänsteman tveksam rörande den misstänktes identitet skall brottmålsrapport upprättas och ärendet överlämnas till åklagaren.

Vid bedömning av i vilka fall tulltjänstemannen skall godta en misstänkts obestyrkta identitetsuppgifter torde gängse praxis vid handläggning av tullmål kunna tillämpas även vid utfärdande av ordningsföreläggande. Medför den misstänkte legitimation eller annan identitetshandling skall uppgifterna kontrolleras. I sådant fall skall tulltjänstemannen i därför avsett fält på föreläggandeblanketten anteckna typ och nummer på legitimation eller annan identitetshandling.

Innan föreläggandet (ex. 3) sänds till rikspolisstyrelsen skall den misstänktes namnuppgifter och fullständiga personnummer kontrolleras om det inte redan gjorts. Kontrollen kan lämpligen ske i personlista /mantalsregister. Om register saknas kan kontroll ske hos länsstyrelsen. Kontrollen bestyrks med signatur i därför avsett fält på ex. 3 av föreläggandeblanketten.

6.2 Utskrift av föreläggande

Utskrift av föreläggande måste ovillkorligen ske på sådant sätt att texten lätt kan läsas på samtliga exemplar och risk för feltydningar inte uppstår. Ifyllandet bör därför ske genom textning.

6.2.1 Uppgifter beträffande misstänkt

Efternamn och förnamn

Efternamn och om möjligt alla förnamn skall anges. Kan av utrymmesskäl inte alla förnamn skrivas ut får förkortning ske genom att begynnelsebokstaven för namnet anges. Första förnamn och tilltalsnamn skall alltid skrivas ut och får sålunda inte förkortas. Efternamn och första förnamn åtskiljs genom kommatecken. Såväl efternamn som förnamn skall skrivas med versaler. Tilltalsnamnet skall strykas under.

Exempel:
LARSSON, STIG ÅKE

Personnummer/födelsetid

Personnummer skall anges med tio siffror (födelseår, -månad, -dag, födelsenummer och kontrollsiffra). Kan uppgift om kontrollsiffran ej erhållas får denna under inga omständigheter räknas fram. Förfars på detta sätt mister siffran sin kontrollfunktion.

Endast svenskt personnummer får antecknas.

Exempel:

 År  månad  månad  nummer
 34 07  01  8114 

Är beträffande utlänning personnummer inte fastställt anges födelsetiden enbart med sex siffror (år, månad, dag) på samma sätt som i personnummer.

Exempel:

 År  månad  dag
 44  07  01

Medborgarskap

Om misstänkt är utländsk medborgare anges detta genom kryssmarkering i särskild ruta.

Misstänkt som inte är medborgare i någon stat jämställs med utländsk medborgare.

Postadress

Anges med gatuadress eller motsvarande (utdelningsadress) samt med postnummer och ortsnamn (ortsadress). I förekommande fall används beteckningen c/o. Versaler bör användas.

Exempel:
c/o LARSSON, SILJANSVÄGEN 1
121 67 JOHANNESHOV

Utländsk adress skall även uppta uppgift om adressland.

6.2.2 Uppgifter beträffande gärningen m.m.

Förseelsedatum

Skall anges i ordningen år, månad och dag.

Exempel:

 År  månad  dag
 82 09  30 

Ort och plats för brottet

I angivelsen skall lämnas uppgift om tullplats samt i förekommande fall även uppgift om klareringsområde, färjeläge, hamn och dylikt.

Gärningen

Gärningen anges genom kryssmarkering i tillämplig ruta. I blanketten skall beslagtagna varor noggrant förtecknas med angivande av kvantitet — vid spritdrycker och vin även flaskantal.

6.2.3 Botbelopp m.m.

Botbeloppet skall antecknas med tydliga siffror så att någon som helst risk för feltolkning inte föreligger. De av riksåklagaren fastställda botbeloppen får under inga omständigheter frångås.

På därför avsedd plats i anslutning till botbeloppsfältet skall kod anges för den förseelse för vilken ordningsbot föreläggs.

Det är av synnerlig vikt att fullständig och riktig kodbeteckning anges. Denna uppgift databehandlas.

Exempel:

För ovanstående förseelse nr 901 föreläggs ordningsbot

KRONOR 200 Särskild rättsverkan.
Beslagtagna varor förverkas

6.2.4 Utfärdandedatum

Skall anges i ordningen år, månad, dag.

Exempel:

 År  månad  Dag
 82 10  08 

6.2.5 Fält för distriktskod m.m.

I detta fält finns förtryckt den utfärdande tullmyndighetens namn samt telefonnummer dit den misstänkte har att vända sig vid eventuell förfrågan rörande föreläggandet samt myndighetens 4-ställiga kodbeteckning. Dessa koder återfinns i bilaga 2.

Används blankett utan förtryck skall motsvarande text åsättas genom stämpelavtryck.

6.3 Undertecknande

Ordningsföreläggande skall undertecknas av den tulltjänsteman som utfärdar det. Signatur får ej användas. Är namnteckningen svårläslig skall förtydligande ske.

6.4 Godkännande

Ordningsföreläggande godkänns genom den misstänktes underskrift på föreläggandes i direkt samband med utfärdandet. Endast reservationslöst godkännande är giltigt. Om godkännande inte sker i samband med utfärdandet skall utfärdat föreläggande makuleras. Om förutsättningarna i övrigt för godkännande föreskrivs i 5.5.

6.5 Inbetalningsblanketten

På inbetalningsblanketten (ex. 4) fyller tulltjänstemannen i botbelopp och datum för utfärdandet. Vid inbetalning av ordningsbot till tulltjänsteman i samband med föreläggandes gäller dock bestämmelserna i avsnitt 7.3.2.b.

6.6 Inbetalning av ordningsbot till tulltjänsteman

Tulltjänsteman får i direkt samband med föreläggandet av ordningsbot ta emot betalning för böter beträffande den som saknar fast bostad i nordiskt land. I annat fall skall betalning inte tas emot utan den misstänkte hänvisas till att betala på posten med användande av bilagd inbetalningsblankett.

Mottaget belopp skall utgöra full betalning av ordningsbot. Delbetalning får inte tas emot. Betalning i utländsk valuta får endast tas emot då betalning ej kan ske med svensk valuta. Därvid får endast utländska sedlar som inväxlas i svenska banker tas emot. På mottaget belopp utfärdas kvitto (Tv 510.2), Böteskvitto, som överlämnas till den misstänkte. På kvittot, som utfärdas i tre ex., antecknas den misstänktes namn och ordningsföreläggandets nummer samt mottaget belopp. Vid betalning med utländsk valuta görs särskild anteckning om ordningsbotens storlek.

Inbetalning av botbelopp till tulltjänsteman skall anges genom kryssmarkering i särskild ruta på föreläggandeblanketten. Kryssmarkeringen kompletteras med nummer på utställt böteskvitto samt tulltjänstemannens signatur.

7 FÖRFARANDET EFTER GODKÄNNANDET

7.1 Allmänt

Samtliga förverkade varor med tillhörande föreläggandeblankett (ex. l och ex. 3), eventuellt kvitto på inbetald bot samt mottagna pengar skall snarast efter godkännande av föreläggandet levereras till särskild expedition inom tullmyndigheten (ordningsbotsexpedition) för förstöring av varan samt för redovisning av ärendet och eventuellt inbetald ordningsbot. Största försiktighet skall därvid iakttas med bevakningskortet (ex. 3 av föreläggandeblanketten). Åverkan omöjliggör kommande maskinell sortering och databehandling vid rikspolisstyrelsen.

7.2 Redovisning av förverkad vara

Förverkad vara skall snarast — i regel senast dagen efter förverkandet — förstöras på ordningsbotsexpedition i närvaro av två tulltjänsteman varav en i förmansställning. Intyg om förstöringen tecknas på originalblankettens baksida (ex. 1) av föreläggandeblanketten.

7.3 Redovisning av blanketter m.m.

7.3.1 Ordningsbot ej erlagd till tulltjänsteman

a) Kopian (ex. 2) och inbetalningsblanketten (ex. 4) av föreläggandeblanketten överlämnas efter godkännande till den misstänkte. Dessförinnan skall dock tulltjänstemannen kontrollera att genomskriften är läslig på samtliga exemplar.

b) Originalet (ex. 1) och bevakningskortet (ex. 3) översänds samtidigt med förverkade varor till ordningsbotsexpeditionen. På ordningsbotsexpeditionen skall kontrolleras att båda exemplaren av föreläggandet är med samt att förverkade varor överensstämmer med föreläggandet.

c) Sedan varorna förstörts och intyg därom tecknats på originalet (ex. 1) av föreläggandeblanketten förvaras originalet på ordningsbotsexpeditionen i namnregister med sortering i alfabetisk ordning på efternamn. Alla uppgifter för statistiskt ändamål hämtas från föreläggandeblanketten före insorteringen i registret.

d) Bevakningskortet (ex. 3) sänds efter kontroll (se 6. 1) av ordningsbotsexpeditionen omgående till rikspolisstyrelsen i särskilt påtryckt kuvert tillsammans med övriga utfärdade förelägganden. Att ex. 3 av föreläggandet skickats till rikspolisstyrelsen skall antecknas i under 3.2 angiven nummerförteckning.

7.3.2 Ordningsbot erlagd till tulltjänsteman

a) Kopian (ex. 2) av föreläggandeblanketten överlämnas till den misstänkte. Dessförinnan skall dock tulltjänstemannen kontrollera att genomskriften är läslig på samtliga exemplar. Originalet av kvittot på inbetald bot överlämnas samtidigt till den misstänkte.

b) Inbetalningsblanketten (ex. 4) rivs och kastas.

c) Originalet (ex. 1) och bevakningskortet (ex. 3) samt böteskvitto (kopia I och II) på inbetald ordningsbot och mottaget belopp översänds samtidigt med förverkade varor till ordningsbotsexpeditionen för redovisning. På ordningsbotsexpeditionen skall kontrolleras att samtliga handlingar är med samt att såväl mottagna penningmedel som förverkade varor överensstämmer med föreläggandes.

d) Inbetald bot slutredovisas i tullverkets räkenskaper på föreskrivet sätt via kassa. Om användning av kopia I och II av böteskvitto, se RO 16.8.9.

e) Sedan varorna förstörts och intyg därom tecknats på originalet (ex. 1) av föreläggandeblanketten förvaras originalet på ordningsbotsexpeditionen i namnregister med sortering i alfabetisk ordning på efternamn. Alla uppgifter för statistiskt ändamål hämtas från föreläggandeblanketten före insorteringen i registret.

f) Bevakningskortet (ex. 3) sänds efter kontroll (se 6. 1) av ordningsbotsexpeditionen omgående till rikspolisstyrelsen i särskilt påtryckt kuvert tillsammans med övriga utfärdade förelägganden. Att ex. 3 av föreläggandet skickats till rikspolisstyrelsen skall antecknas i under 3.2 angiven nummerförteckning.

7.4 Tullverkets namnregister

Namnregistret hos tullverket är avsett för det fall att det i efterhand skulle visa sig nödvändigt att ta fram utfärdat föreläggande beträffande viss person. Någon annan diarieföring eller registrering skall ej ske i tullverket. Som nämnts i 7.3.1.c och 7.3.2.e skall namnregistret förvaras på ordningsbotsexpedition hos utfärdande tullmyndighet.

Registerexemplaren avställs årsvis och bevaras i sex år.

7.5 Återkallelse av föreläggande

Huvudregeln är att godkänt föreläggande gäller som lagakraftvunnen dom och inte kan bli föremål för rapporteftergift eller eljest återkallas av tulltjänsteman. Jämlikt RB 48:18 kan dock tulltjänsteman som i omedelbart samband med att ett föreläggande utfärdats och godkänts funnit, att föreläggandet innehåller uppenbar oriktighet och denna avser annat än att beloppet är för lågt, bereda den misstänkte tillfälle att stryka över godkännandet. Om den misstänkte gör detta skall ordningsföreläggandet återkallas. Återkallelsen verkställs genom att tulltjänstemannen på ordningsföreläggandet skriver Återkallat och därunder sin namnteckning. Nytt ordningsföreläggande får sedan omedelbart utfärdas. Samtliga blankettexemplar tillhörande det återkallade föreläggandet skall via ordningsbotsexpeditionen sändas in till rikspolisstyrelsen i kuvert märkt Återkallat of. Anteckning om att föreläggandet återkallats och skickats till rikspolisstyrelsen görs i under 3.2 angiven nummerförteckning.

8 ÖVRIGT

8.1 Uppföljningen hos rikspolisstyrelsen

Hos rikspolisstyrelsen bevakas att utfärdade förelägganden betalas. Beträffande godkända men inte betalda förelägganden upprättas saköreslängd.

Handläggning sker hos rikspolisstyrelsen vid föreläggandeenheten, Box 12236, 102 26 Stockholm, tel. 08-769 75 12.

8.2 Underrättelse till åklagare i vissa fall

Får tulltjänsteman beträffande godkänt ordningsföreläggande kännedom om att sådant fel förekommit i samband med handläggningen av ärendet, att fråga kan uppkomma om undanröjande av föreläggandet, skall åklagaren genast underrättas härom. Skyldighet föreligger dock för tullmyndigheten att även i sådant fall omgående sända bevakningskortet (ex. 3) till rikspolisstyrelsen med angivande av den vidtagna åtgärden samt orsaken till denna. Anteckning att anmälan om ifrågasatt undanröjande av föreläggandet gjorts hos åklagaren och att bevakningskortet skickats till rikspolisstyrelsen görs i under 3.2 angiven nummerförteckning.


Bilaga 1

Utdrag ur Riksåklagarens beslut den 8 maj 1981 om ordningsbot för vissa brott

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Lagen (1960:418) om straff för varusmuggling  
A. Varusmuggling, ringa brott
Införsel av tull- eller avgiftspliktig vara (spritdrycker, vin, cigaretter, cigariller eller cigarrer) utan tillkännagivande hos vederbörlig myndighet
2 §Se följande tabell
B. Försök till varusmuggling som anges under A2 och 8 §§ samt 23 kap. 1 § brottsbalkenSe följande tabell

Tabell för beräkning av ordningsbot

Spritdrycker

Antal liter Belopp

 
däröver
"

t.o.m. 1
" 3
" 5

200 kr.
400 kr.
600 kr.

 


Vin

Antal liter Belopp

 
däröver 
 "
 "
 "
 "

t.o.m 1
" 3
" 5
" 7
" 9
" 11

100 kr.
200 kr.
300 kr.
400 kr.
500 kr.
600 kr.

 


Cigaretter, cigariller, cigarrer

Antal Belopp

 
däröver
"
"

t.o.m. 200
" 600
" 1 000
" 1 600

100 kr.
250 kr.
400 kr.
600 kr.

Omfattar brottet mer än ett av de i tabellen upptagna varuslagen skall ordningsboten bestämmas genom att de för varje varuslag angivna beloppen adderas förutsatt att summan därvid ej blir större än 600 kronor. Se i övrigt följande anmärkningar.

Anm.

1 Förverkande enligt 9 § lagen om straff för varusmuggling av smuggelgodset samt emballage och kärl vari det förvaras skall samtidigt föreläggas den misstänkte till godkännande.

2 Föreläggande av ordningsbot får utfärdas endast om den misstänkte är att anse som resande eller anställd på transportmedel enligt kungörelsen (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tulloch skattefritt.

3 Målet skall överlämnas till åklagaren om

a) beräknat ordningsbotsbelopp överstiger 600 kronor,

b) förverkande bedöms som uppenbart obilligt eller fråga uppkommer om värdeförverkande eller förverkande av hjälpmedel enligt 10 § lagen om straff för varusmuggling.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Bilaga 2

Förteckning över områden där ordningsbotssystemet får tillämpas jämte för tullmyndigheterna gällande koder


Tullmyndighet Område
(kommun om ej annat anges)
Kod

Distriktstullkammaren, Arlanda Arlanda Arlanda flygplats TV 3200
Distriktstullkammaren, Göteborg Göteborg, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt Härryda kommun utom Landvetters flygplats TV 3260
Distriktstullkammaren, Helsingborg Bjuv, Helsingborg och Höganäs TV 3300
Tullavdelningen, Kapellskär Norrtälje TV 3542
Tullkammaren, Landvetter Landvetters flygplats TV 3262
Distriktstullkammaren, Malmö Burlöv, Lomma och Malmö TV 3450
Tullstationen, Nynäshamn Haninge, Nynäshamn och Tyresö TV 3543
Distriktstullkammaren, Stockholm Stockholm TV 3540
Flygtullavdelningen, Sturup Sturups flygplats TV 3452
Distriktstullkammaren, Sundsvall Sundsvall, Timrå och Ånge TV 3560
Tullkammaren, Trelleborg Trelleborg och Vellinge samt Svedala kommun utom Sturups flygplats TV 3600
Distriktstullkammaren, Umeå Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs TV 3620
Tullkammaren, Ystad Sjöbo, Skurup och Ystad TV 3680


Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1982