tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1981:23

med ändringar i TFS 1976:127

beslutad den 9 juni 1981
Utkom från trycket den 22 juli 1981

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Generaltullstyrelsens kungörelse
om ändring i kungörelsen (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

Generaltullstyrelsen föreskriver i fråga om kungörelsen (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

att anvisningarna till 3 § skall ha nedan angivna lydelse och

att bilaga D skall ha ändrad lydelse på sätt framgår av härvid fogad bilaga.

3 §  

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Anvisningar

Försäkringskort som — — — kortet utfärdats.

För icke — — — inhägnat tävlingsområde.

För motorfordon — — — procents tillägg.

Vid införsel av fordon som beräknas kvarstanna i landet högst tio dagar skall minimipremie erläggas. Anges längre vistelsetid skall premie för den sålunda uppgivna tiden uttagas.

Har trafikförsäkringspremie betalats med för högt belopp kan trafikförsäkringsföreningen efter ansökan medge återbetalning. Regeln om minimipremie äger härvid tillämpning.


Bilaga D


Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1981. Följande övergångsbestämmelser skall tillämpas.

1. Har motorfordon införts till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet före den 1 juli 1981 och har premie erlagts även för viss tid efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna skall, om det totala antalet dagar understiger tio, tilläggspremie motsvarande minimipremien inte uttagas.

2. Skall efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna vid återutförsel eller förtullning av motorfordon försäkring tecknas eller felande premie betalas skall regeln om minimipremie iakttagas.