tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1980:47

med ändringar i TFS 1963:38

beslutad den 26 juni 1980
Utkom från trycket den 15 juli 1980

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 augusti 2005 genom TFS 2005:17


Generaltullstyrelsens kungörelse
om ändring i kungörelsen (TFS 1963:38) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Finland

Generaltullstyrelsen föreskriver att bilagan till kungörelsen (TFS 1963:38) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Finland skall ha nedan angivna lydelse.

Bilaga
(Senaste lydelse TFS 1978:61.)

Förteckning över tullmyndigheter, hos vilka trafik expedieras med tillämpning av både svenska och finska bestämmelser

För tullanstalter som inte har ständig passning anges den tid då tullanstalten hålles öppen.


På svensk sida På finsk sida

Gränstullkammare1 eller tullstation i

Distriktstullkamare1 eller annan tullmyndighet i


Haparanda

Tornio 

Övertorneå

Aavasaksa

Pello

Pello

Pajala (Kaunisjoensuu)

Kolari
Muonio
kl. 06.00—21.00

Karesuando

Karesuvanto

1 För gränstullkammare och distriktstullkammare är ortsnamnet understruket.


Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Tullverkets författningssamling.