tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1980:34

med ändringar i TFS 1959:255

beslutad den 24 april 1980
Utkom från trycket den 2 juni 1980

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 april 2005 genom TFS 2005:2


Generaltullstyrelsens kungörelse
om ändring i kungörelsen (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att bilagan till kungörelsen (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge skall ha nedan angivna lydelse.

Bilaga
(Senaste lydelse TFS 1976:8.)

Förteckning över tullanstalter, vid vilka trafik expedieras med tillämpning av både svenska och norska bestämmelser


Slag av trafik1 På svensk sida På norsk sida

Gränstullkammare2 eller tullstation i

Tullkammare (tollsted)2 eller tullstation i


L Svinesund Svinesund
L   Holtet
J Kornsjö
L Högen  
L Hån Örje
J Charlottenberg  
L Eda  
L Vittjärn  
L   Grue
L   Åsnes
L   Lutufallet
L   Östby
L Flötningen  
L   Vauldalen
J Östersund  
L Storlien  
L   Ådalsvollen
L Gäddede  
L Tärnaby  
L   Mo i Rana, Fauske
J   Narvik

1 J =järnvägstrafik, L = landsvägstrafik.
2 För tullkammare (tollsted) är ortnamnet understruket. Charlottenberg = avdelning av gränstullkammaren i Karlstad.


Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1980.