tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1980:8

med ändringar i TFS 1976:127

beslutad den 17 januari 1980
Utkom från trycket den 30 januari 1980

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Generaltullstyrelsens kungörelse
om ändring i kungörelsen (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

Generaltullstyrelsen föreskriver att bilaga D till styrelsens kungörelse (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket skall ha ändrad lydelse på sätt framgår av härvid fogad bilaga.


Bilaga D


Denna kungörelse träder i kraft den 1 februari 1980. Följande övergångsbestämmelser skall tillämpas.

1. Har motorfordon införts till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet före den 1 februari 1980 och premie erlagts även för viss tid efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna skall för sistnämnda tid en uttas skillnadspremie.

2. Skall efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna vid återutförsel eller förtullning av motorfordon försäkring tecknas eller felande premie betalas, skall för tiden intill utgången av januari 1980 premien beräknas enligt nu gällande tariff och för tiden därefter enligt den nya tariffen.