tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1979:92

beslutad den 27 september 1979
Utkom från trycket den 12 oktober 1979

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av år 2003 genom TFS 2003:25


Generaltullstyrelsens kungörelse
om betalning till tullverket med check

1 §  För betalning till tullverket får användas check, som dragits på riksbanken, affärsbank, regional föreningsbank eller sparbank och som av banken (trassatbanken) enligt 25 § checklagen (1932:131) försetts med undertecknad påskrift, som ger anledning till antagande, att checken kommer att av trassatbanken betalas ("bekräftas", "certifieras", "noteras", "viseras" e. d.), eller som försetts med trassatbankens firmateckning på checkens framsida (certifierad check).

Anvisningar

Till affärsbanker hänförs såväl samtliga till Svenska bankföreningen anslutna banker som Föreningsbankernas bank, Post- och Kreditbanken och Sparbankernas bank.

Följande banker är medlemmar i Svenska bankföreningen: Bohusbanken, Götabanken, Jämtlands Folkbank, Skandinaviska Enskilda Banken, Skaraborgsbanken, Skånska banken, Sundsvallsbanken, Svenska Handelsbanken, Uplandsbanken, Wermlandsbanken och Östgötabanken.

2 §  Check, som dragits på trassatbank som avses i 1 § men som inte försetts med där nämnd påteckning (icke certifierad check), får användas för betalning till tullverket, om utställaren är statlig eller kommunal myndighet.

Icke certifierad check, som är dragen på 1 § avsedd trassatbank av annan än i första stycket sägs, får godtas för betalning till kassaställe vid tullverket under nedan angivna villkor.

Efter skriftlig anmälan av utställaren skall distriktstullkammaren, gränstulkammaren eller tullkammaren ha förklarat, att utställaren får använda icke certifierad check såsom betalningsmedel vid tullanstalten, i förekommande fall vid underlydande tullavdelning och tullstation.

Checken skall användas för betalning av avgift som tullverket påfört utställaren själv eller någon, för vilken utställaren är ombud.

Vid ett och samma kassaställe under samma dag mottagna icke certifierade checkar får för varje utställare lyda på sammanlagt högst det belopp, ej överstigande 100 000 kr, som distriktstullkammaren, gränstullkammaren eller tullkammaren finner skäl bestämma.

Medgivande att betala med icke certifierad check skall av distriktstullkammaren, gränstullkammaren eller tullkammaren återkallas, om giltig anledning därtill anses föreligga.

Anvisningar

I anmälan enligt tredje stycket bör anges den trassatbank på vilken checkar kommer att dras, samt beträffande annan än speditör, i förekommande fall de företag, för vilka han är ombud.

Vid prövning av frågan om utställarens vederhäftighet bör tullmyndigheten samråda med vederbörande handelskammare , om tveksamhet föreligger.

3 §  De företag och enskilda personer, som enligt 2 § fått medgivande att betala med icke certifierad check, skall av distriktstullkammaren, gränstullkammaren eller tullkammaren tas upp i förteckning, varav kopia skall finnas vid varje av medgivandet berört kassaställe.

Anvisningar

Förteckningen skall årligen revideras varvid vederbörandes förutsättningar för fortsatt åtnjutande av rätt till betalning med icke certifierad check bör prövas. Härvid bör vid behov samråd äga rum med vederbörande handelskammare.

4 §  Då icke certifierad check, som avlämnas vid kassaställe såsom betalningsmedel, är utställd av annan än i förteckningen upptagna företag och personer eller lyder på högre belopp än som är medgivet enligt 2 § femte stycket, får sådan check likväl godtas, om antingen upplysning inhämtas om att täckning för checken finns hos trassatbanken, eller distriktstullkammaren, gränstullkammaren eller tullkammaren på grund av sin kännedom om utställarens vederhäftighet finner att checken kan godtas.

Anvisningar

När upplysningar om check inhämtas hos bank som är medlem i Svenska bankföreningen kan kassatjänstemannen begära s. k. skyddande av checken, om så anses erforderligt. Detta förfarande innebär att täckning för checkbeloppet reserveras och att banken i princip åtar sig att lösa in checken. Svenska bankföreningen har i februari 1966 rekommenderat sina medlemsbanker att låta offentliga myndigheter tillämpa nämnda förfarande.

Då i paragrafen avsedd check godtas, skall kortfattade anteckningar göras på checkens baksida om de upplysningar m. m., på vilka godtagandet grundats.

5 §  Icke certifierad check, som av privatperson dragits på affärsbank, regional föreningsbank eller sparbank får utöver vad i 4 § sägs, av kassatjänsteman godtas för betalning till tullverket under förutsättning

att checkbeloppet lyder på högst l 000 kr,

att banken (trassatbanken) låtit trycka kontoinnehavarens namn eller personnummer på checkblanketten,

att checken är ställd till eller av utställaren överlåten på vederbörande tullmyndighet,

att checkbeloppet i sin helhet eller avrundat uppåt till närmaste tiotal kronor avser betalning av avgifter till tullverket och

att den som utställt checken är känd eller eljest, oavsett checkens belopp, styrker sin identitet med giltig legitimation.

Anvisningar

Såsom legitimation får endast följande handlingar godtas, nämligen ID-kortet, AB Rollfilms färgkort eller körkort (av numera gällande typ). Med ID-kortet avses AB ID-Korts identitetskort, utfärdade av banker som anges i paragrafen, postverket eller företag och myndigheter.

Kortfattad anteckning om företedd legitimationshandling skall göras på checkens baksida. Den som företett legitimationshandlingen skall kunna identifieras med ledning av anteckningen som skall bestå av handlingens beteckning och nummer enligt följande exempel.

Företedd handling
ID-kortet
AB Rollfilms färgkort
Körkort
Exempel på anteckning
ID 8 354 472
RF 12345
KK A 161104-0351

Icke certifierad check får givetvis inte godtas, när vetskap eller uppenbar anledning till misstanke finns om att täckning saknas eller att den, som enligt checken är utställare, är omyndigförklarad eller försatt i konkurs eller att checken eljest inte är i sin ordning.

6 §  Check skall för att gälla såsom betalningsmedel vid tullverket vara ställd till eller överlåten på den tullmyndighet, hos vilken checken avlämnas. I fall som i 5 § sägs skall checken vara ställd till eller av utställaren överlåten på tullmyndigheten.

Tullmyndighet får icke godta check, som avlämnas senare än tio dagar från den i checken angivna utställningsdagen.

7 §  När avlämnad check lyder på högre belopp än som skall erläggas, får tullmyndigheten vägra mottaga checken, om checkbeloppet med mer än tio procent eller mer än 500 kr överstiger det belopp, som skall erläggas.

Check som avses i 5 § får dock godtas endast om beloppet i sin helhet eller avrundat uppåt till närmaste tiotal kronor avser betalning av avgifter till tullverket.

Anvisningar

Har vid betalning använts s. k. korsad check (checklagen 37 och 38 §§), bör tullmyndigheten i stället för att kontant utbetala överskott utfärda depositionskvitto på detsamma.

8 §  Tullmyndighet, som mottagit check såsom betalningsmedel, har att utan uppskov vidta åtgärd för checkens infriande eller användande såsom betalningsmedel vid insättning på myndighetens postgirokonto eller checkräkning.


Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Tullverkets författningssamling. Genom kungörelsen upphävs styrelsens cirkulär (TFS 1957:22) angående betalning till tullverket med check.