tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1978:61

med ändringar i TFS 1963:38

beslutad den 15 juni 1978
Utkom från trycket den 4 juli 1978

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 augusti 2005 genom TFS 2005:17


Generaltullstyrelsens kungörelse
om ändring i kungörelsen (TFS 1963:38) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Finland

Generaltullstyrelsen föreskriver efter samråd med tullstyrelsen i Finland att 3 och 4 §§ kungörelsen (TFS 1963: 38) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Finland samt bilagan till kungörelsen skall ha nedan angivna lydelse.

3 §  Vid de svensk—finska tullvägarna över Haparanda—Torneå, Övertorneå—Aavasaksa, Pello—Pello, Kaunisjoensuu—Kolari och Karesuando—Karesuvanto skall tullklareringen av resandetrafik samt egentlig gränstrafik (s.k. liten gränshandel) i riktning mot Sverige ombesörjes av svensk tullmyndighet och tullklareringen av motsvarande trafik i riktning mot Finland av finsk tullmyndighet.

4 §  Vid den svensk—finska tullvägen över Muoniovaara—Muonio skall tullklareringen av all slags trafik i båda riktningarna ombesörjes av finsk tullmyndighet. Svensk tullpersonal utövar tulltjänst vid Muonio tullstation i den utsträckning cheferna för gränstullkammaren i Haparanda och distriktstullkammaren i Torneå i samråd besluta.


Bilaga

Förteckning över tullmyndigheter, hos vilka trafik expedieras med tillämpning av både svenska och finska bestämmelser

För tullanstalter som inte har ständig passning anges den tid då tullanstalten hålles öppen.


På svensk sida På finsk sida

Gränstullkammare1 eller tullstation i

Distriktstullkammare1 eller annan tullmyndighet i


Haparanda Tornio
Övertorneå Aavasaksa
Pello Pello
Pajala (Kaunisjoensuu)
vardagar, måndag—fredag
kl. 08.00—16.00,
lördag kl. 08.00—13.00
 
  Muonio
kl. 06.00— 21.00
Karesuando Karesuvanto

1 För gränstullkammare och distriktstullkammare är ortnamnet understrucket.


Denna kungörelse träder i kraft den vecka efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Tullverkets författningssamling.