tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1976:127

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2006:16
som utkom från trycket 14 september 2006


Åberopade bemyndiganden

TFS 1976:127; 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

TFS 1986:41; 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

TFS 1987:45; 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

TFS 1990:44; 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

TFS 1994:44; 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

TFS 1994:56; 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

TFS 1999:31; 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

TFS 2005:6; 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

TFS 2006:16; 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)


Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Tullverkets föreskrifter
om undantag från skyldighet att teckna trafikförsäkring vid införsel

(Rubriken har fått sin nuvarande lydelse genom TFS 2005:6.)

1 §  Av 9–14 §§ trafikförsäkringsförordningen (1976:359) framgår att motorfordon som förs in i landet för att tillfälligt brukas här under vissa förutsättningar undantas från skyldigheten att teckna trafikförsäkring i Sverige. Denna författning innehåller närmare föreskrifter om tillämpningen av dessa bestämmelser.
(TFS 2005:6.)

1 a §  Fordon med registreringsskyltar som utvisar att det är endast tillfälligt registrerat i Belgien, Irland, Italien, Nederländerna, San Marino, Förbundsrepubliken Tyskland eller Vatikanstaten skall vid tillämpning av 10—13 §§ trafikförsäkringsförordningen (1976:359) ej anses som där registrerat fordon.

Med moped enligt 10 § andra stycket trafikförsäkringsförordningen avses tvåhjuligt motorfordon med en cylindervolym av högst 50 cm3 under förutsättning att nedan för varje särskilt land angivet villkor är uppfyllt.


 Land  Villkor

 Belgien  Fordonet skall vara försett med daterad landsdelsskylt
 Danmark  Fordonets förare skall ha hemvist i Danmark
 Finland  Fordonets förare skall ha hemvist i Finland
 Frankrike Fordonet skall vara försett med pedaler och dess förare skall ha hemvist i Frankrike
 Irland Fordonets förare skall ha hemvist i Irland
 Italien Fordonet skall vara försett med en i Italien utfärdad identitetsskylt
 Luxemburg Fordonet skall vara försett med pedaler samt skylt (svarta siffror på gul bakgrund) som upptar numret på det identitetskort som utfärdats av vederbörande myndighet i Luxemburg
 Monaco Fordonet skall vara försett med pedaler och dess förare skall ha hemvist i Monaco  
 Nederländerna Fordonet skall vara försett med pedaler och dess förare skall medföra nederländskt försäkringsbevis vars nummer överensstämmer med numret på fordonets försäkringsskylt
 San Marino Fordonet skall vara försett med en i San Marino utfärdad identitetsskylt
Förbundsrepubliken Tyskland Fordonet skall vara antingen sådan cykel med hjälpmotor som enligt förarens uppgift är hemmahörande i Förbundsrepubliken Tyskland eller mindre motorcykel försedd med aktuell årsskylt
 Ungern Fordonet skall enligt förarens uppgift vara hemmahörande i Ungern
 Vatikanstaten Fordonet skall vara försett med en i Vatikanstaten utfärdad identitetsskylt

(TFS 2005:6.)

2 §  Internationellt försäkringskort för motorfordon (Carte Internationale d'Assurance Automobile), s.k. grönt kort, utfärdat under garanti av Trafikförsäkringsföreningen utgör bevis om gällande försäkring som avses i 12 § 1 trafikförsäkringsförordningen (1976:359). Sådant försäkringskort skall vara utfärdat på blankett enligt bifogade formulär (Bilaga A).

Tullkontoret skall kontrollera att försäkringen är gällande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Till internationellt försäkringskort eventuellt hörande duplikat skall inte omhändertagas av tullkontoret.

Kontroll av försäkringskort som avses i denna paragraf skall inte ske i fall som avses i 10 § första stycket och 11 § trafikförsäkringsförordningen.
(TFS 1999:31.)

3 §  Gränsförsäkring som avses i 12 § 2 trafikförsäkringsförordningen (1976:359) skall utfärdas av ett tullkontor med användande av fastställd numrerad blankett till gränsförsäkringskort serie E (Bilaga B). Premie skall betalas i svensk valuta enligt särskild premietariff (Bilaga C). För annat motorfordon än sådant som är inrättat huvudsakligen för att självständigt nyttjas till person- eller godsbefordran skall premie betalas såsom för motorcykel.

Försäkringskort som avses i denna paragraf skall utfärdas i original och kopia. Originalet skall utlämnas till fordonets förare. Kopian skall till månadens slut förvaras hos det tullkontor som utfärdat kortet.

För icke registrerat tävlingsfordon för vilket trafikförsäkring inte finns behöver gränsförsäkring ej tecknas om den som svarar för fordonet skriftligen försäkrar att det inte skall användas utanför inhägnat tävlingsområde.

Vid införsel av fordon som beräknas kvarstanna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz högst en månad skall minimipremie erläggas. Anges längre vistelsetid skall premie uttas för den uppgivna tiden.

Har trafikförsäkringspremie betalats med högre belopp kan Trafikförsäkringsföreningen efter ansökan medge återbetalning. Regeln om minipremie tillämpas därvid.
(TFS 1999:31.)

4 §  Har efter införseln till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet giltighetstiden för internationellt försäkringskort utgått och skall på grund härav enligt 13 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359) gränsförsäkring tecknas vid återutförsel eller förtullning, skall för ändamålet användas sådan blankett som avses i 3 § denna kungörelse.

Sistnämnda blankett skall även användas, om gränsförsäkring tecknats vid införsel till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz och felande premie enligt 13 § trafikförsäkringsförordningen skall betalas vid återutförsel eller förtullning.

Vid eventuell tilläggsdebitering skall tillses att summan av erlagda premier för ett års brukande ej överstiger årspremien. På gränsförsäkringskort som utfärdats vid återutförsel eller förtullning skall i fall som avses i paragrafens första stycke antecknas numret på det internationella försäkringskort vars giltighetstid utgått och i fall som avses i paragrafens andra stycke numret på det vid införseln till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz utfärdade gränsförsäkringskortet, namnet på det tullkontor som utfärdat det samt datum för kortets utfärdande.
(TFS 1999:31.)

5 §  I tulldatasystemet skall beträffande trafikförsäkringspremier som betalats in till Tullverket registreras inbetalat belopp och gränsförsäkringskortets nummer.

Tullverket skall leverera medlen till Trafikförsäkringsföreningen.
(TFS 2005:6.)

6 §  Varje berört tullkontor skall föra en redovisning över användningen av blanketter till gränsförsäkringskort serie E. Av redovisningen skall framgå förbrukning och behållning av mottagna blanketter under angivna perioder.

Vid månadens slut skall ett kopieexemplar (det rosa exemplaret) av gränsförsäkringskortet skickas till administrationsavdelningens ekonomi- och personalenhet.

Blankettredovisningen skall göras på blankett Tv 302.8. Redovisningsblanketten och övriga handlingar avseende hanteringen av blanketter till gränsförsäkringskortet skall förvaras av tullkontoret.
(TFS 2006:16.)


Bilaga A
(TFS 1994:56.)


Bilaga B
(TFS 1994:56.)


Bilaga C

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN

TARIFF FÖR GRÄNSFÖRSÄKRINGSPOOLEN FÖR DANMARK, FINLAND, NORGE OCH SVERIGE (E-POOLEN) GÄLLANDE FR.O.M. 1994-01-01

 Fordonskategori  Minimipremie 1 mån  Varje efter följande månad  Maximipremie 1 år
A. Personbil  600 :-  350 :-  3.5000 :-
B. Motorcykel  400 :-  150 :-  1.500 :-
C. Lastbil/traktor  2.000 :-  1.000 :-  12.000 :-
 D. Moped  300 :-  100 :-  800 :-
 E. Buss  1.800 :-  900 :-  9.000 :-
 F. Släpvagn  För fordon med släpvagn uttages en tilläggspremie på 50 %

Anm. För fordon med totalvikt högst 3.500 kg och för fordon för högst 9 personer inkl föraren uttages personbilspremie.
(TFS 1994:56.)


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 1976:127
Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1977 då generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1974:63) i samma ämne upphör att gälla. Följande övergångsbestämmelser skall tillämpas.

1. Om motorfordon införts till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet före den 1 januari 1977 och premie erlagts även för del av 1977 skall tilläggspremie ej uttagas för denna tid.

2. Skall efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna vid återutförsel eller förtullning av motorfordon försäkring tecknas eller felande premie betalas, skall för tiden intill utgången av 1976 premien beräknas enligt nu gällande tariff och för tiden därefter enligt den nya tariffen.

TFS 1980:8
Denna kungörelse träder i kraft den l februari 1980. Följande övergångsbestämmelser skall tillämpas.

1. Har motorfordon införts till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet före den 1 februari 1980 och premie erlagts även för viss tid efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna skall för sistnämnda tid ej uttas skillnadspremie.

2. Skall efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna vid återutförsel eller förtullning av motorfordon försäkring tecknas eller felande premie betalas, skall för tiden intill utgången av januari 1980 premien beräknas enligt nu gällande tariff och för tiden därefter enligt den nya tariffen.

TFS 1981:23
Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1981. Följande övergångsbestämmelser skall tillämpas.

1. Har motorfordon införts till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet före den 1 juli 1981 och har premie erlagts även för viss tid efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna skall, om det totala antalet dagar understiger tio, tilläggspremie motsvarande minimipremien inte uttagas.

2. Skall efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna vid återutförsel eller förtullning av motorfordon försäkring tecknas eller felande premie betalas skall regeln om minimipremie iakttagas.

TFS 1984:3
Denna kungörelse träder i kraft den l februari 1984. Följande övergångsbestämmelser skall tillämpas.

1. Har motorfordon införts till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet före den 1 februari 1984 och premie erlagts även för viss tid efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna skall för sistnämnda tid ej uttas skillnadspremie.

2. Skall efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna vid återutförsel eller förtullning av motorfordon försäkring tecknas eller felande premie betalas, skall för tiden intill utgången av januari 1984 premien beräknas enligt nu gällande tariff och för tiden därefter enligt den nya tariffen.

TFS 1986:41
Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1986.

TFS 1987:45
Denna kungörelse träder i kraft den l januari 1988. Följande övergångsbestämmelser skall tillämpas.

1. Har motorfordon införts till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet före den 1 januari 1988 och premie erlagts även för viss tid efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna skall för sistnämnda tid ej uttas skillnadspremie.

2. Skall efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna vid återutförsel eller förtullning av motorfordon försäkring tecknas eller felande premie betalas, skall för tiden intill utgången av december 1987 premien beräknas enligt nu gällande tariff och för tiden därefter enligt den nya tariffen.

TFS 1990:44
Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1991. Följande övergångsbestämmelser skall tillämpas.

1. Har motorfordon införts till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet före den 1 januari 1991 och premie erlagts även för viss tid efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna skall för sistnämnda tid inte tas ut skillnadspremie.

2. Skall efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna vid återutförsel eller förtullning av motorfordon försäkring tecknas eller felande premie betalas, skall för tiden intill utgången av december 1990 premien beräknas enligt nu gällande tariff och för tiden därefter enligt den nya tariffen.

3. Intill dess att de nya D-korten kommer tullmyndighet tillhanda får Dkort med äldre tariffer användas.

TFS 1994:44
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.
(Utkom från trycket den 8 december 1994)

TFS 1994:56
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.
(Utkom från trycket den 17 januari 1995)

TFS 1999:31
Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.

TFS 2005:6
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2005.

TFS 2006:16
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2006.