tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1976:127

beslutad den 2 december 1976
Utkom från trycket den 27 december 1976

Bemyndigande: 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Generaltullstyrelsens kungörelse
med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

1 §  Fordon med registreringsskyltar som utvisar att det är endast tillfälligt registrerat i Belgien, Irland, Italien, Nederländerna, San Marino, Förbundsrepubliken Tyskland, Tyska Demokratiska Republiken eller Vatikanstaten skall vid tillämpning av 10—13 §§ trafikförsäkringsförordningen (1976: 359) ej anses som där registrerat fordon.

Med moped enligt 10 § andra stycket trafikförsäkringsförordningen (1976: 359) avses tvåhjuligt motorfordon med en cylindervolym av högst 50 cm3 under förutsättning att nedan för varje särskilt land angivet villkor är uppfyllt.

Land Villkor

Belgien

Fordonet skall vara försett med daterad landsdelsskylt

Danmark

Fordonets förare skall ha hemvist i Danmark

Finland

Fordonets förare skall ha hemvist i Finland

Frankrike

Fordonet skall vara försett med pedaler och dess förare skall ha hemvist i Frankrike

Irland

Fordonets förare skall ha hemvist i Irland

Italien

Fordonet skall vara försett med en i Italien utfärdad identitetsskylt

Luxemburg

Fordonet skall vara försett med pedaler samt skylt (svarta siffror på gul bakgrund) som upptar numret på det identitetskort som utfärdats av vederbörande myndighet i Luxemburg

Monaco

Fordonet skall vara försett med pedaler och dess förare skall ha hemvist i Monaco

Nederländerna

Fordonet skall vara försett med pedaler och dess förare skall medföra nederländska försäkringsbevis vars nummer överensstämmer med numret på fordonets försäkringsskylt

San Marino

Fordonet skall vara försett med en i San Marino utfärdad identitetsskylt

Förbundsrepubliken Tyskland

Fordonet skall vara antingen sådan cykel med hjälpmotor som enligt förarens uppgift är hemmahörande i Förbundsrepubliken Tyskland eller mindre motorcykel försedd med aktuell årsskylt

Ungern

Fordonet skall enligt förarens uppgift vara hemmahörande i Ungern

Vatikanstaten

Fordonet skall vara försett med en i Vatikan staten utfärdad identitetsskylt

2 §  Internationellt försäkringskort för motorfordon (Carte Internationale d'Assurancc Automobile), s.k. grönt kort, utfärdat under garanti av trafikförsäkringsföreningen utgör bevis om gällande försäkring som avses i 12 §. I trafikförsäkringsförordningen ( 1976: 359). Sådant försäkringskort skall vara utfärdat på blankett enligt bifogade formulär (Bilagorna A—C).

Tullmyndigheten skall kontrollera att försäkringen är gällande i Finland, Norge och Sverige (det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet). Till internationellt försäkringskort eventuellt hörande duplikat skall icke omhändertagas av tullmyndigheten.

Anvisningar

Det gröna kortet har fr.o.m. 1971 ny utformning. Två versioner av kortet i den nya utformningen förekommer varav den ena (Bilaga B) är utformad vertikalt och den andra (Bilaga C) horisontalt. Den äldre versionen av kortet (Bilaga A) får användas under en övergångstid t.o.m. år 1977.

Kontroll av försäkringskort som avses i denna paragraf skall ej ske i fall som avses i 10 § första stycket trafikförsäkringsförordningen ( 1976: 359).

3 §  Gränsförsäkring som avses i 12 § 2 trafikförsäkringsförordningen (1976: 359) skall utfärdas med användande av fastställd numrerad blankett till gränsförsäkringskort för trafik med motorfordon i Finland, Norge och Sverige (Carte d'Assurancc pour Véhicule Automobile valable pour la Finlande, la Norvége et la Suède) serie D (Bilaga D). Premie skall betalas i svensk valuta enligt premietariff på blankettens baksida. För annat motorfordon än sådant som är inrättat huvudsakligen för att självständigt nyttjas till person- eller godsbefordran skall premie betalas, såsom för motorcykel.

Anvisningar

Försäkringskort som avses i denna paragraf skall utfärdas i original och kopia. Originalet skall utlämnas till fordonets förare. Kopian skall till månadens slut förvaras hos den tullmyndighet där kortet utfärdats.

För icke registrerat tävlingsfordon för vilket trafikförsäkring ej finnes behöver gränsförsäkring ej tecknas om den som svarar för fordonet skriftligen försäkrar att det icke skall användas utanför inhägnat tävlingsområde.

För motorfordon med släpvagn skall, såsom framgår av anmärkning till premietariffen, premie betalas med för dragfordonet angivet belopp jämte 50 procents tillägg.

Kan fordonets förare ej med säkerhet ange den tid försäkring skall gälla, bör vid införseln premie uttagas endast för en dag.

Har trafikförsäkringspremie betalats för längre tid än som svarar mot brukandet i riket eller eljest med för högt belopp kan återbetalning medges av trafikförsäkringsföreningen efter skriftlig ansökan.

4 §  Har efter införseln till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet giltighetstiden för internationellt försäkringskort utgått och skall på grund härav enligt 13 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359) gränsförsäkring tecknas vid återutförsel eller förtullning, skall för ändamålet användas sådan blankett som avses l 3 § detta cirkulär.

Sistnämnda blankett skall även användas, om gränsförsäkring tecknats vid införsel till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet och felande premie enligt 13 § trafikförsäkringsförordningen skall betalas vid återutförsel eller förtullning.

Anvisningar

Vid eventuell tilläggsdebitering bör tillses att summan av erlagda premier för ett års brukande ej överstiger årspremien. På gränsförsäkringskort som utfärdats vid återutförsel eller förtullning skall i fall som avses i paragrafens första stycke antecknas numret på det internationella försäkringskort vars giltighetstid utgått och i fall som avses i paragrafens andra stycke numret på det vid införseln till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet utfärdade försäkringskortet, namnet på den tullmyndighet som utfärdat det samt datum för kortets utfärdande.

5 §  Influtna trafikförsäkringspremier skall med angivande av dagen för mottagandet, gränsförsäkringskortets nummer samt trafikantens namn införas i kassajournal samt upptagas i månadsredovisning för den månad, varunder premierna influtit.

Leverering av influtna trafikförsäkringspremier skall ske genom insättning på trafikförsäkringsföreningens postgirokonto nr 155540-8 så snart uppbörden uppgår i fråga om gränstullkammare, distriktstullkammare eller tullkammare till 1 000 kronor och i fråga om tullstation, tullexpedition eller sådan tullavdelning som utgör tullanstalt till 200 kronor. Vid utgången av en månad hos tullanstalt kvarliggande uppbörd skall dock oavsett beloppets storlek levereras första helgfria dagen i påföljande månad.

Anvisningar

Postverkets kvitto (gireringskortets avsändardel eller kassakvitto) på insatta försäkringspremier skall som kreditverifikation biläggas månadsredovisningen för den månad, varunder insättningen ägt rum.

6 §  Blanketter till gränsförsäkringskort serie D skall redovisas av vederbörande tullmyndighet. Redovisningen skall periodvis utvisa för brukning och behållning av mottagna blanketter.

Kopieexemplar av utfärdade försäkringskort samt eventuellt makulerade blanketter till sådant kort skall insändas till trafikförsäkringsföreningen samtidigt med att försäkringspremier levereras enligt 5 §. I samband där med skall blanketter som svarar mot kopieexemplaren samt makulerade blanketter avföras ur den i första stycket föreskrivna blankettredovisningen.

Anvisningar

Blankettredovisning skall upprättas på blankett Tv 302,8 och kvarligga hos tullmyndigheten. Till redovisningen skall fogas reversal på mottagna blanketter samt övriga handlingar av intresse för redovisningen.


Bilaga A


Bilaga B


Bilaga C


Bilaga D


Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1977 då generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1974:63) i samma ämne upphör att gälla. Följande övergångsbestämmelser skall tillämpas.

1. Om motorfordon införts till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet före den 1 januari 1977 och premie erlagts även för del av 1977 skall tilläggspremie ej uttagas för denna tid.

2. Skall efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna vid återutförsel eller förtullning av motorfordon försäkring tecknas eller felande premie betalas, skall för tiden intill utgången av 1976 premien beräknas enligt nu gällande tariff och för tiden därefter enligt den nya tariffen.