tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1976:8

med ändringar i TFS 1959:255

beslutad den 9 januari 1976
Utkom från trycket den 17 februari 1976

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 april 2005 genom TFS 2005:2

Bemyndigande: Efter samråd med direktoratet for toll og saeravgifter i Norge


Generaltullstyrelsens kungörelse
om ändrad lydelse av den vid kungörelsen (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge fogade förteckningen

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att den vid styrelsens kungörelse (TFS 1959: 255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge fogade förteckningen* skall från denna dag ha följande ändrade lydelse.

(*Senaste lydelse TFS 1970:56.)

Förteckning över tullanstalter, vid vilka trafik expedieras med tillämpning av både svenska och norska bestämmelser


Slag av trafik1

På svensk sida På norsk sida
 

Gränstullkammare2 eller tullstation i

Tullkammare (tollsted)2 eller tullstation i

 L  Svinesund  Svinesund 

 L

   Holtet
 J   Kornsjö 
 L  Högen  
 L    Örje
 J  Charlottenberg  
 L  Eda  
 L  Vittjärn  
 L    Grue
 L    Åsnes
 L    Lutufallet
 L    Östby
 L  Flötningen  
 L    Vauldalen
 J  Östersund  
 L  Storlien  
 L    Ådalsvollen
 L  Gäddede  
 L  Tärnaby  
 L    Mo i Rana, Fauske
 J    Narvik

1 J= järnvägstrafik, L= landsvägstrafik.

2 För tullkammare (tollsted) är ortsnamnet understruket, Charlottenberg = avdelning av gränstullkammaren i Karlstad.