tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1972:93

beslutad den 1 augusti 1972
Utkom från trycket den 28 augusti 1972

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av juni månad 2004 genom TFS 2004:2


Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär
om lättnader för vissa hjälpsändningar

Tullsamarbetsrådet i Bryssel antog den 8 juni 1970 en rekommendation om underlättande av befordring av hjälpsändningar i samband med naturkatastrofer och liknande olyckor. Rekommendationen, som ej omfattar rusdrycker eller tobaksvaror, skall enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 juni 1972 tillämpas i Sverige fr.o.m. den 1 juli 1972.

I anslutning härtill får kungl. generaltullstyrelsen föreskriva följande.

Då hjälpsändning till offer för naturkatastrof eller liknande händelse i utlandet anmäles till utförsel skall vederbörande tullmyndighet, om exportören begär det, kontrollera att innehållet i sändningen stämmer överens med vad som anges i en av exportören avlämnad, detaljerad förteckning över innehållet samt på förteckningen attestera resultatet av kontrollen. Kontrollen kan ske genom stickprov. Kontrollerad sändning skall tullförseglas om så är möjligt.

I andra fall än nu sagts skall undersökning av innehållet i sändning, som uppges vara av ovan nämnt slag, i regel ej göras. I tveksamma fall skall en av exportören avgiven försäkran godtagas som bevis om sändningens innehåll och avsedda användning.