tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1972:50

beslutad den 7 juni 1972
Utkom från trycket den 22 juni 1972

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av maj månad 2005 genom TFS 2005:9

Bemyndigande: 2 § kungörelsen (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar


Kungl. generaltullstyrelsens kungörelse
om anvisningar till Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar

Med stöd av 2 § kungörelsen (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar får Generaltullstyrelsen härigenom föreskriva, att den som vill åtnjuta tull- och skattefrihet för vara, som avses i nämnda paragraf, har att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som till förekommande av missbruk kan i särskilda fall meddelas av tullmyndighet vid gränsen.