tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1971:94

med ändringar i TFS 1968:218

beslutad den 30 juli 1971
Utkom från trycket den 18 augusti 1971

Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär
om ändring i cirkuläret (TFS 1968:218) med närmare föreskrifter om rapportering av främmande örlogsfartyg m.m.

Kungl. generaltullstyrelsen föreskriver att anvisningen till 1§ styrelsens cirkulär (TFS 1968:218) med närmare föreskrifter om rapportering av främmande örlogsfartyg m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

Anvisning

Då många — — — eller inte.

Följande slag av fartyg anses såsom använda i icke-kommersiellt syfte:
lotsfartyg
tullfartyg
bevakningsfartyg
livräddningsfartyg
fyrinspektionsfartyg
sjömätningsfartyg
isbrytare
kabelfartyg
forskningsfartyg
skolfartyg
samt andra fartyg med principiellt likartade uppgifter av offentlig natur.

Vissa andra fartyg kan vid olika tillfällen användas antingen i kommersiellt eller i icke-kommersiellt syfte. Som exempel härpå kan nämnas mindre fartyg av typen "Vostok", "Jug" och "Zernitza". Därest sådana fartyg besöker svenska hamnar i ett konkret kommersiellt syfte, exempelvis i samband med fartygsbeställningar vid svenska varv eller i egenskap av stödfartyg åt fiskeflottan, är kungörelsen SFS 1966:366 icke tillämplig på dessa. Har de däremot inte ett sådant konkret kommersiellt syfte med besöket, kräves tillstånd enligt kungörelsen. Som kommersiellt syfte räknas inte proviantering för eget behov, inte heller reparationer.

Polska bärgningsfartyg brukar anses vara fartyg, som ägs eller brukas av främmande makt (statsfartyg). Upplysningar från såväl polskt som svenskt håll har dock givit vid handen att det polska bärgningsföretaget Polratok (andra polska bärgningsföretag ifrågakommer enligt uppgift inte) regelmässigt bedriver bärgningsverksamhet på kommersiell basis. Som konsekvens härav skall vid tillämpning av 1970 års svensk-polska bärgningsöverenskommelse civila polska bärgningsfartyg anses vara fartyg, som ägs eller brukas av staten men som nyttjas i kommersiellt syfte. Särskilt tillstånd enligt tillträdeskungörelsen för tillträde till svenskt vatten fordras följaktligen inte. Tillträdeskungörelsens regler gäller däremot när bärgning skall utfördes av polska örlogsfartyg eller sådana statsfartyg, som regelmässigt nyttjas i icke, kommersiellt syfte.