tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1970:56

med ändringar i TFS 1959:255

beslutad den 5 maj 1970
Utkom från trycket den 21 maj 1970

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 april 2005 genom TFS 2005:2


Kungl. generaltullstyrelsens kungörelse
om ändrad lydelse av den vid kungörelsen (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge fogade förteckningen

Kungl. generaltullstyrelsen föreskriver efter samråd med norska tulldirektoratet att den vid styrelsens kungörelse (TFS 1959: 255) om gränstull samarbetet mellan Sverige och Norge fogade förteckningen* skall erhålla följande ändrade lydelse:
(*Senaste lydelse TFS 1960:27.)

Förteckning över tullanstalter, vid vilka trafik expedieras med tillämpning av både svenska och norska bestämmelser


Slag av trafik1 På svensk sida På norsk sida

Tullkammare2 eller tullstation i

Tullkammare (tollsted)2 eller tullstation i


L

L

J

L

L

J

L

L

L

L

L

L

L

L

J

L

L

L

J

Svinesund 

 

 

Högen

 

Charlottenberg

Eda

Vittjärn

 

 

 

 

 Flötningen

 

Östersund

Storlien

 

Gäddede

Tärnaby

Svinesund 

Holtet

Kornsjö

 

Örje

 

 

 

Grue

 Åsnes

 Lutufallet

 Östby

 

Vauldalen

 

 

Ådalsvollen

 

 

Narvik


1 J = järnvägstrafik, L = landsvägstrafik.
2 För tullkammare (tollsted) är ortnamnet understruket, Charlottenberg = avdelning av tullkammaren i Karlstad.


Detta meddelar kungl. generaltullstyrelsen härigenom till vederbörandes kännedom och efterrättelse.