tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1968:218

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 1976:20
som utkom från trycket 27 februari 1976


Åberopade bemyndiganden

TFS 1968:218; 1 och 3 §§ kungörelsen (1967:466) om rapportering av främmande örlogsfartyg m.m. och efter samråd med överbefälhavaren


Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Generaltullstyrelsens cirkulär
med närmare föreskrifter om rapportering av främmande örlogsfartyg m.m.

1 §  Rapportering skall ske rörande dels främmande örlogsfartyg, dels annat fartyg eller svävare, som ägs eller brukas av främmande makt och nyttjas i icke-kommersiellt syfte, s.k. statsfartyg, då sådant fartyg antingen iakttages inom eller i anslutning till Sveriges sjöterritorium eller överträder gällande tillträdesbestämmelser.

Anvisning

Då många fartyg i svenska farvatten ägs eller brukas av främmande stater och dessutom nyttjas omväxlande i kommersiellt syfte och för andra ändamål, kan det ofta vara svårt att avgöra om ett sådant fartyg skall betraktas som statsfartyg eller inte. Rapportering skall därför ske av alla dylika fartyg, som inte med säkerhet nyttjas i kommersiellt syfte. Militärbefälhavaren avgör i tveksamma fall om ett fartyg skall betraktas som statsfartyg eller inte. Följande slag av fartyg anses såsom använda i icke-kommersiellt syfte:
lotsfartyg isbrytare
tullfartyg kabelfartyg
bevakningsfartyg forskningsfartyg
livräddningsfartyg skolfartyg
fyrinspektionsfartyg samt andra fartyg med principiellt likartade uppgifter av offentlig natur.
sjömätningsfartyg  

Vissa andra fartyg kan vid olika tillfällen användas antingen i kommersiellt eller i icke-kommersiellt syfte. Som exempel härpå kan nämnas mindre fartyg av typen "Vostok", "Jug" och "Zernitza". Därest sådana fartyg besöker svenska hamnar i ett konkret kommersiellt syfte, exempelvis i samband med fartygsbeställningar vid svenska varv eller i egenskap av stödfartyg åt fiskeflottan, är [kungörelsen SFS 1966:366] icke tillämplig på dessa. Har de däremot inte ett sådant konkret kommersiellt syfte med besöket, kräves tillstånd enligt [kungörelsen]. Som kommersiellt syfte räknas inte proviantering för eget behov, inte heller reparationer.

Polska bärgningsfartyg brukar anses vara fartyg, som ägs eller brukas av främmande makt (statsfartyg). Upplysningar från såväl polskt som svenskt håll har dock givit vid handen, att det polska bärgningsföretaget Polratok (andra polska bärgningsföretag ifrågakommer enligt uppgift inte) regelmässigt bedriver bärgningsverksamhet på kommersiell basis. Som konsekvens härav skall vid tillämpning av 1970 års svensk-polska bärgningsöverenskommelse civila polska bärgningsfartyg anses vara fartyg, som ägs eller brukas av staten men som nyttjas i kommersiellt syfte. Särskilt tillstånd enligt tillträdes[kungörelsen] för tillträde till svenskt vatten fordras följaktligen inte. Tillträdes[kungörelsens] regler gäller däremot när bärgning skall utföras av polska örlogsfartyg eller sådana statsfartyg, som regelmässigt nyttjas i icke kommersiellt syfte.
TFS 1971:94.

2 §  Rapportering skall ske:

a) snarast, då främmande örlogsfartyg m.m. observeras inom eller i anslutning till Sveriges sjöterritorium,

b) snarast, dock senast inom ett dygn, då i 1 § nämnt fartyg anlöpt svensk hamn eller ankarplats eller i övrigt stoppat så att visitation kunnat ske.

Anvisning

Till 2 § a. Rapportering syns i första hand kunna ske av tullverkets kustbevakning.

Till 2 § b. Denna rapportering syns i första hand kunna ske i anslutning till den tullkontroll, som utövas beträffande varje från utrikes ort kommande fartyg, eller vid den tillsyn, som tullpersonal fullgör enligt utlännings- och gränsövervaknings[kungörelserna].

3 §  Rapportering till samverkande militära myndighet skall ske via tullverkets sambandscentraler på sätt som anges i bifogade rapporteringsschema.

Då i 1 § nämnt fartyg anlöpt svensk hamn eller ankarplats eller i övrigt stoppat så att visitation kunnat ske, skall alltid (kompletterande) skriftlig rapport avges och insändas enligt ovannämnda rapporteringsschema.

Anvisning

Alarmerande iakttagelser eller i övrigt starkt avvikande uppträdande av främmande örlogsfartyg m.m. skall rapporteras av den som först observerar händelsen.

Då det är angeläget att dubbelrapportering undvikes, ankommer det på vederbörande sambandscentral att på lämpligt sätt sovra eller sammanställa inkommande rapporter.

4 §  Rapporter om fartyg, som observerats, skall såvitt möjligt omfatta:

tid och plats för observation,

antal, nationalitet, typ och namn på observerat (-de) fartyg,

sätt för observation, position, kurs och fart,

manöver och verksamhet (särskilt beträffande brott mot tillträdes[kungörelsen] eller misstänkt verksamhet),

observatörens bedömande och — i förekommande fall — åtgärder.

Rapporter om fartyg, som kunnat visiteras, bör omfatta:

hamn/ankarplats,

antal, nationalitet, typ och namn på visiterat (-de) fartyg,

det (de) främmande fartygets (-ens) hemmahamn

bruttotonnage,

befälhavarens namn,

anledning till besöket (uppgiven),

besättningens storlek,

ankom från/tidpunkt/ev. last,

avgår till/tidpunkt/ev. last,

särskilt anmärkningsvärd utrustning,

övriga iakttagelser,

obsevatörens bedömande och åtgärder.

Anvisning

Skriftlig rapport kompletteras vid behov med fotografi av vad som observerats samt med kopia av mätbrev.

Vid skriftlig rapportering av visiterat fartyg användes företrädesvis blanketten för [inkommande fartygsanmälan, Tv 611.2].

5 §  Eventuellt erforderliga kompletterande detaljföreskrifter utfärdas av vederbörande tullmyndighet. Kopia härav tillställes generaltullstyrelsen (bevakningsbyrån).


Bilaga

Rapporteringsschema


Distriktsbevakning Kustbevakning Sambandscentral Mottagnde (samverkande) militära myndighet

Haparanda gtd (anm. 1) Norrbottens kbo (anm.1) Umeå Luleå marina bevakningsområde (BoLu)
Luleå td (anm. 1)
Umeå td
Västerbottens kbo    

Sundsvalls td Västernorrlands kbo Härnösand Norrlands kustartilleriförsvar (NK)

Gävle td Gävleborgs kbo Härnösand Ostkustens örlogsbas (ÖrlB O)

 
  Roslagens kbo Furusund  

 
Stockholms td
Västerås td
Södertörn- Mälarens kbo Stockholm  

 
Nyköping- Oxelesunds td
Norrköpings td
Östgöta-Södermanlands kbo Gryt  

 
Kalmar td (anm.2) Smålands-Ölands kbo Karlskrona  

 
Visby td (anm. 3) Gotlands kbo (anm. 3) Tingstäde Gotlands militär kommando (MKG)

Kalmar td (anm. 4) Smålands- Ölands kbo (anm.4) Karlskrona Sydkustens örlogsbas (ÖrlB S)
Karlshamns td Blekinge kbo    

Malmö td (anm.5) Skånes kbo Glumslöv Malmö marina bevakningsområde (BoMö)

Halmstad td   Göteborg Västkustens örlogsbas (ÖrlB V)
Göteborgs td
Uddevalla td
Karlstads gtd
     

 
 

Hallands kbo
Göteborgs kbo
Södra Bohusläns kbo
Norra Bohusläns kbo

Gravarne  

Anm. 1: Rapportering sker direkt till BoLu, kopia till sambandscentralen Umeå.
Anm. 2: Rapportering som berör Milo Ö.
Anm. 3: Rapportering sker direkt till MKG, kopia till sambandscentralen i Stockholm.
Anm. 4: Rapportering som berör Milo S.
Anm. 5: Rapportering sker direkt till BoMö, kopia till sambandscentralen Glumslöv.

TFS 1976:20.