tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1968:218

beslutad den 19 december 1968
Utkom från trycket den 14 februari 1969

Bemyndigande: 1 och 3 §§ kungörelsen (1967:466) om rapportering av främmande örlogsfartyg m.m. och efter samråd med överbefälhavaren

Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär
med närmare föreskrifter om rapportering av främmande örlogsfartyg m.m.

1 §  Rapportering skall ske rörande dels främmande örlogsfartyg, dels annat fartyg eller svävare, som ägs eller brukas av främmande makt och nyttjas i icke-kommersiellt syfte, s.k. statsfartyg, då sådant fartyg antingen iakttages inom eller i anslutning till Sveriges sjöterritorium eller överträder gällande tillträdesbestämmelser.

Anvisningar

Då många fartyg, i svenska farvatten ägs eller brukas av främmande stater och dessutom nyttjas omväxlande i kommersiellt syfte och för andra ändamål, kan det ofta vara svårt att avgöra om ett sådant fartyg skall betraktas som statsfartyg eller inte. Rapportering skall därför ske av alla dylika fartyg, som inte med säkerhet nyttjas i kommersiellt syfte. Militärbefälhavaren avgör i tveksamma fall om ett fartyg skall betraktas som statsfartyg eller inte.

2 §  Rapportering skall ske:

a) snarast, då främmande örlogsfartyg m.m. observeras inom eller i anslutning till Sveriges sjöterritorium,

b) snarast, dock senast inom ett dygn, då i 1 § nämnt fartyg anlöpt svensk hamn eller ankarplats eller i övrigt stoppat så att visitation kunnat ske.

Anvisningar

Till 2 § a. Rapportering syns i första hand kunna ske av tullverkets kustbevakning.

Till 2 § b. Denna rapportering syns i första hand kunna ske i anslutning till den tullkontroll, som utövas beträffande varje från utrikes ort kommande fartyg, eller vid den tillsyn, som tullpersonal fullgör enligt utlännings- och gränsövervakningskungörelserna.

3 §  Rapportering till samverkande militära myndighet skall ske via tullverkets sambandscentraler på sätt som anges i bifogade rapporteringsschema.

Då i 1 § nämnt fartyg anlöpt svensk hamn eller ankarplats eller i övrigt stoppat så att visitation kunnat ske, skall alltid (kompletterande) skriftlig rapport avges och insändas enligt ovannämnda rapporteringsschema.

Anvisningar

Alarmerande iakttagelser eller i övrigt starkt avvikande uppträdande av främmande örlogsfartyg m.m. skall rapporteras av den som först observerar händelsen.

Då det är angeläget att dubbelrapportering undvikes, ankommer det på vederbörande sambandscentral att på lämpligt sätt sovra eller sammanställa inkommande rapporter.

4 §  Rapporter om fartyg som observerats, skall såvitt möjligt omfatta:

tid och plats för observation,

antal, nationalitet, typ och namn på observerat (-de) fartyg

sätt för observation, position, kurs och fart,

manöver och verksamhet (särskilt beträffande brott mot tillträdeskungörelsen eller misstänkt verksamhet),

observatörens bedömande och — i förekommande fall — åtgärder.

Rapporter om fartyg, som kunnat visiteras, bör omfatta:

hamn/ankarplats,

antal, nationalitet, typ och hamn på visiterat (-de) fartyg,

det (de) främmande fartygets (-ens) hemmahamn,

bruttotonnage,

befälhavarens namn,

anledning till besöket (uppgiven),

besättningens storlek,

ankom från/tidpunkt/ev. last,

avgår till/tidpunkt/ev. last,

särskilt anmärkningsvärd utrustning,

övriga iakttagelser,

observatörens bedömande och åtgärder.

Anvisningar

Skriftlig rapport kompletteras vid behov med fotografi av vad som observerats samt med kopia av mätbrev.

Vid skriftlig rapportering av visiterat fartyg användes företrädesvis blanketten för inkommande fartygsanmälan, Tv 611.2.

5 §  Eventuellt erforderliga kompletterande detaljföreskrifter utfärdas av vederbörande tullmyndighet. Kopia härav tillställes generaltullstyrelsen (bevakningsbyrån).


Bilaga

Rapporteringsschema

Lokaltullförvaltningen (tulldistrikt) Kustbevakningen Sambandscentral Mottagande (samverkande) militära myndighet

Haparanda td (anm. 1)
Luleå td (anm. 1)
Piteå td
Skellefteå td
Umeå td
Luleå ktmo (anm. 1)
Skellefteå ktmo
Umeå ktmo
Umeå Luleå marina bevakningsområde, (BoLu)
Örnsköldsviks td
Härnösands td
Sundsvalls td
Hudiksvalls td
Härnsands ktmo
kp Sundsvall
kp Hudiksvall
Härnösand Norrlands kustartilleriförsvar (NK)
Söderhamns td kp Söderhamn Härnösand Ostkustens örlogsbas (ÖrlB O)
Gävle td Gävle ktmo Furusund Ostkustens örlogsbas Norrtälje ktm (örlb 0)
Stockholms td
Uppsala td
Västerås td
Köpings td
Södertälje td
Eskilstuna td
Stockholms ktmo Stockholm  
Visby td (anm. 2) Visby ktmo (anm. 2) Tingstäde Gotlands militärkommando (MKG)
Nyköpings td
Norrköpings td
Västerviks td
Oxelösunds ktmo
kp Gryt
kp Västervik
Gryt Ostkustens örlogsbas (örlb 0)
Oskarshamns td
Kalmar td
Karlskrona td
Ronneby td
Karlshamns td
Sölvesborgs td
Åhus td
Simrishamns td
Kalmar ktmo
Karlskrona ktmo
Sölvesborgs ktmo
Karlskrona Sydkustens örlogsbas (örlb S)

Ystads td
Trelleborgs td
Malmö td (anm. 3)
Landskrona td
Hälsingborgs td
Ystads ktmo
Landskrona ktmo
Glumslöv Malmö marina bevakningsområde (BoNlö)

Halmstads td
Falkenbergs td
Varbergs td
Göteborgs td (anm. 4)
Lysekils td
Uddevalla td
Strömstads td
ktmo inom Västra kustdistriktet Gravarne Västkustens örlogsbas (Örlb V)
Karlstads td
Kristinehamns td
Lidköpings td
Motala td
  Göteborg (anm. 4)
Anm. 1. Direktrapportering till; BoLu, kopia  till  sambandscentralen   Umeå 
Anm. 2  »   »  MKG,   »   »   »  Stockholm 
Anm. 3:   »   »  Bo-Mö,   »   »   »  Glumslöv 
Anm. 4.   »   »  ÖrlB V   »   »   »  Gravarne 


Genom detta cirkulär upphäves kungl generaltullstyrelsens cirkulär den 3 december 1937 (TFS nr 386) med närmare föreskrifter angående inrapporterande av främmande örlogsfartygs rörelser vid rikets kuster.