tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1967:182

beslutad den 6 oktober 1967
Utkom från trycket den 29 novomber 1967

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av december 2003 genom TFS 2003:26


Generaltullstyrelsens cirkulär
om gränstullsamarbete i fråga om järnvägstrafiken mellan Sverige och Norge

I anslutning till bestämmelserna i 1 och 9 §§ Generaltullstyrelsens kungörelse den 30 december 1959 (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge och efter samråd med Statens järnvägars centralförvaltning, Hovedstyret for Norges statsbaner och norska Tolldirektoratet vill Generaltullstyrelsen föreskriva som följer.

Tullkontroll och tullklarering av trafiken i båda riktningarna på järnvägslinjerna mellan Sverige och Norge skall utövas av svensk tullpersonal vid tullavdelningen i Charlottenberg och tullkammaren i Östersund samt av norsk tullpersonal vid tollstasjonen i Kornsjö och vid tollstedet i Narvik. Järnvägsstation i ort som nyss sagts skall anses som sådan järnvägsstation i gränsort som avses i 77 § tullstadgan.

Föreskrifterna i detta cirkulär avser såväl person- som godstrafik, sistnämnda slag av trafik dock endast i den mån enligt svenska eller norska bestämmelser tullkontroll och tullklarering skall ske i gränsorten.

På genomgående personförande tåg skall tullkontroll utövas i enlighet med en till detta cirkulär fogad instruktion (bilaga 1).

Då så erfordras till följd av trafikanhopning eller annan särskild omständighet, må svensk distrikttullanstalt och norsk distriktchef eller norskt tollsted i samråd bestämma att tullpersonal från ettdera landet skall tillfälligt tjänstgöra vid tullanstalt i det andra landet. Om dylik beordring förutsättes bli mera varaktig, skall frågan hänskjutas till Generaltullstyrelsen och Tolldirektoratet.

Till Kiruna adresserad järnvägsförsändelse, som inkommer över annan gränsort än Narvik, tullklareras i gränsorten genom järnvägens försorg, om icke avsändaren i fraktsedeln angivit annan tullklareringsort.


Bilaga 1

Instruktion angående tullkontroll m.m. på genomgående personförande tåg mellan Sverige och Norge

Tullkontroll

Tullkontroll på genomgående personförande tåg mellan Sverige och Norge skall av tullpersonal i regel utövas endast på stickprovsvis utvalda tåg. Urvalet av tåg för kontroll skall göras med sådan variation, att en utomstående ej kan förutse när kontroll skall sättas in. På ett till kontroll uttaget tåg bör kontrollen omfatta så många resande som möjligt. När en resande kontrolleras, skall allt hans resgods, även det inskrivna, visiteras noggrant.

2. Anmälningsskyldighet för resgods

Föreligger skyldighet att anmäla medfört resgods för tullklarering skall resande, om tulltjänsteman ej medföljer tåget för tullkontroll, fullgöra amälningsskyldigheten vid tullanstalten i gränsorten eller vid annan tullanstalt, som tågpersonalen anvisar. På linjen Luleå—Narvik gäller, att anmälningsskyldigheten skall fullgöras vid centralstationen i Kiruna i de fall, då den inte lämpligen kan fullgöras vid tollstedet i Narvik.

Enligt föreskrifter, som utfärdats av generaltullstyrelsen och tolldirektoatet, föreligger anmälnigsskyldighet för handresgods endast om detta innehåller något, som enligt gällande bestämmelser ej får medföras fritt.

3. Levande djur, skjutvapen och ammunition

Iakttager tågpersonalen, att levande djur, skjutvapen eller ammunition medföres av resande på tåg, på vilket tulltjänsteman ej medföljer för tullkontroll, skall tågpersonalen göra den resande uppmärksam på gränsformaliteterna beträffande det medförda samt — där ej annat framgår av punkterna 4 eller 5 nedan — lämna gränsortens tullanstalt och järnvägsstation erforderlig underrättelse om förhållandet. På linjen Luleå—Narvik skall underrättelsen lämnas till centralstationen i Kiruna. Denna underrättelse bör om möjligt innehålla uppgift om den resandes namn, adress och bestämmelseort.

4. Tillstånd att medföra hund eller katt

På tåg, på vilket tulltjänsteman ej medföljer för tullkontroll, äger tågpersonalen för tullmyndighets räkning ge den resande tillstånd att medföra hund eller katt om denne visar upp gällande veterinärintyg och djurägareförsäkran för transport av djuret mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Samma befogenhet tillkommer klareringsbefäl vid järnvägsstation i gränsorten och centralstationen i Kiruna när tullpersonal ej är närvarande.

5. Tillstånd att medföra skjutvapen och ammunition

På tåg, på vilket tulltjänsteman ej medföljer för tullkontroll, äger tågpersonalen för tullmyndighets räkning ge den resande tillstånd att medföra jakt- eller tävlingsskjutvapen jämte tillhörande ammunition under villkor att den resande

är dansk, finsk, norsk eller svensk medborgare;

visar upp tillstånds- eller anmälningsbevis, som styrker hans rätt att inneha vapnet;

vid införsel till Norge för deltagande i skyttetävling visar upp skriftlig inbjudan från arrangören eller intyg från den skytteorganisation han tillhör; samt

lämnar föreskriven deklaration (svensk blankett) eller erklaering (norsk blankett) beträffande vapnet på sätt nedan anges.

Samma befogenhet tillkommer klareringsbefäl vid järnvägsstation i gränsorten och centralstationen i Kiruna när tullpersonal ej är närvarande.

De svenska och norska bestämmelserna om införsel och återutförsel i vissa fall av jakt- och tävlingsskjutvapen jämte tillhörande ammunition innebär bl.a., att deklaration (vid inresa till Sverige) eller erklaering (vid inresa till Norge) skall upprättas och avlämnas i två exemplar. Ett av dessa exemplar skall återställas till den resande för att av denne avlämnas vid återutförseln. I enlighet därmed skall, då här avsett vapen medföres

från Norge till Sverige

av svensk medborgare: tidigare upprättad erklaering avlämnas (1 ex);

av norsk medborgare: deklaration upprättas och avlämnas (2 ex);

av dansk eller finsk medborgare: tidigare upprättad erklaering avlämnas (1 ex) samt deklaration upprättas och avlämnas (2 ex);

från Sverige till Norge

av svensk medborgare: erklaering upprättas och avlämnas (2 ex);

av norsk medborgare: tidigare upprättad deklaration avlämnas (1 ex);

av dansk eller finsk medborgare: tidigare upprättad deklaration avlämnas (1 ex) samt erklaering upprättas och avlämnas (2 ex).

Det ankommer på järnvägstjänstemannen

att kontrollera att deklarationen (erklaeringen) är vederbörligen ifylld och undertecknad och att vapnet motsvarar den däri lämnade beskrivningen;

att kontrollera att den resande enligt tillstånds- eller anmälningsbeviset är berättigad att inneha vapnet i Danmark, Finland, Norge eller Sverige och, i förekommande fall, att den resandes uppgift om deltagande i skyttetävling i Norge styrkes på föreskrivet sätt;

att på deklarationen (erklaeringen) göra de anteckningar om ort (tåg) och dag, som eljest skulle gjorts av tulltjänsteman, och bekräfta dem med namnunderskrift och uppgift om tjänsteställning;

att, i förekommande fall, till den resande återställa ett exemplar av den för införsel upprättade deklarationen (erklaeringen); samt

att överlämna ett exemplar av mottagen deklaration (erklaering) till järnvägsstationen i gränsorten för vidare befordran till vederbörande tullanstalt.

6. Inskrivet resgods

Inskrivet resgods, som icke försetts med märke för tullfri reseutrustning, skall enligt vad särskilt är bestämt vid införsel

till Sverige: av järnvägen sändas till bestämmelseorten, om där finns tullanstalt, eller tullklareras i gränsorten — skulle avvisitering ej hinnas med under tågets uppehåll i gränsorten, skall godset överlämnas till tullanstalten därstädes;

till Norge: förpassas till bestämmelseorten, om där finns tullanstalt, eller till den ort med tullanstalt som är belägen närmast före bestämmelseorten.

De lokala tull- och järnvägsmyndigheterna äger träffa överenskommelse om ordningen för utlämning av resgods samt om medverkan av järnvägspersonalen vid kontroll av sådant gods.

Uppenbarligen avgifts- och införselfritt resgods må frigöras av järnvägens kommissionär eller godsvårdare. Detta gäller även resgods, som inskrivits i Sverige eller Norge och därvid uppenbarligen av förbiseende icke försetts med märke för tullfri reseutrustning.

7. Varuprover

Handelsresande, som medför i ATA- eller ECS-carnet upptagna varuprover skall, då tulltjänsteman, som medföljer tåget för tullkontroll, ej finner det möjligt att verkställa tullklareringen på tåget, hänvisas till en för den resande lämpligt belägen tullanstalt för tullklarering av varuproverna.

8. Restitutionsgods

Sändes restitutionsgods med genomgående personförande tåg från Sverige till Norge, skall för tullverket behövliga utförselhandlingar, som enligt gällande expedieringsföreskrifter skall medfölja frakthandlingarna, överlämnas till tullanstalten i gränsorten av kommissionären eller tågpersonalen.

Sker försändningen med nattåg till Oslo skall utförselhandlingarna i stället sändas till Oslo tollsted eller annan tullanstalt, som är belägen mellan gränsen och Oslo. Är utförselkontroll föreskriven, skall den norska tullanstalten för svensk räkning låta undersöka godset och teckna utförselattest samt översända exporthandlingarna till tullstationen i Kornsjö eller tullavdelningen i Charlottenberg för vidare handläggning.

Då föreskrivna utförselhandlingar ej kan biläggas frakthandlingarna, skall järnvägen överlämna godset till tullanstalten i gränsorten.


Detta cirkulär träder i kraft den 15 november 1967, då cirkulären den 25 juni 1963 (TFS nr 122) angående gränstullsamarbete med avseende å järnvägstrafiken mellan Sverige och Norge samt den 21 februari 1964 (TFS nr 21) angående tullklarering av järnvägstrafik på järnvägslinjen Trondheim—Ånge upphör att gälla.

Detta meddelar kungl. generaltullstyrelsen härigenom till kännedom och efterrättelse.