tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1965:56

beslutad den 18 mars 1965
Utkom från trycket den 10 juni 1965

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av år 2004 genom TFS 2004:31


Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär
med anvisningar rörande tillämpningen av en av Rådet för samarbete på tullområdet antagen rekommendation till underlättande av tillfällig utförsel av varor, som sändas från ett land för tillverkning, bearbetning eller reparation i ett annat land

Kungl. Maj:t har genom beslut den 22 januari 1965 godkänt en av Rådet för samarbete på tullområdet antagen, den 3 december 1963 dagtecknad rekommendation till underlättande av tillfällig utförsel av varor, som sändas från ett land för tillverkning, bearbetning eller reparation i ett annat land — så lydande som härvid fogad bilaga utvisar — att tillämpas från och med den 1 april 1965. Genom samma beslut har Kungl. Maj:t förordnat att rekommendationen den 8 juni 1956 till underlättande av tillfällig utförsel av varor, som sändas från ett land för att bearbetas eller repareras i ett annat land, icke skall tillämpas efter den 31 mars 1965. I anslutning härtill vill kungl. generaltullstyrelsen härigenom meddela följande anvisningar rörande tillämpningen av den nya rekommendationen.

1. Informationsdokument, varom förmäles i rekommendationen, må efter vederbörande tullmyndighets bestämmande här i riket kunna utfärdas vid tillfällig utförsel av varor, då undantagsvis sådana speciella omständigheter äro för handen som avses i punkten 1 i rekommendationen och exportören i enlighet med punkten 2 i rekommendationen försäkrat sig om att tullmyndigheterna i det land, till vilket varorna skola tillfälligt införas, ha möjlighet att fastställa varornas identitet. Därest under dylika förhållanden för svensk tullmyndighet företes av exportören ifyllt informationsdokument enligt formulär 1, åligger det tullmyndigheten att bestyrka överensstämmelsen mellan de uppgifter ifråga om varan, som införts i dokumentet, och uppgifterna i motsvarande tullhandling (utgående varuanmälan). I tillämpliga fall skola i rutorna D och E åsyftade upplysningar meddelas.

2. I den mån för svensk tullmyndighet företes av utländsk tullmyndighet bestyrkt informationsdokument enligt formulär 1 för vara, som sänts från utlandet för tillverkning, bearbetning eller reparation här i landet och som är avsedd att därefter återutföras, åligger det den svenska tullmyndigheten att på framställning av varuhavaren, i enlighet med punkterna 3 och 4 i rekommendationen, vidtaga följande åtgärder.

a) Vid införseln skall tullmyndigheten å formulär II (i rutan F) bestyrka överensstämmelsen mellan de uppgifter i fråga om varan som av varuhavaren införts i dokumentet och uppgifterna i motsvarande tullhandling (inkommande varuanmälan eller tullsedel). Därest tullmyndigheten utfört särskild undersökning av varan eller åsatt den igenkänningsmärken eller vidtagit andra identifieringsåtgärder, skall detta antecknas i dokumentet (i rutorna D och E).

b) Vid återutförseln skall tullmyndigheten å formulär III (i rutan F) bestyrka överensstämmelsen mellan de uppgifter i fråga om varan, som av varuhavaren införts i dokumentet, och uppgifterna i utgående varuanmälan. I tillämplig utsträckning skola i rutorna D och E åsyftade upplysningar meddelas. Därest identiteten mellan den införda och den till återutförsel anmälda varan icke kan fastställas, torde, när så är möjligt, uppgift om att sistnämnda vara tillverkats av eller erhållits från vara av samma slag och importerad från samma land som den införda varan, meddelas i dokumentet.

3. I fråga om vara, som återsändes i delsändningar, tillämpas det förfaringssätt som beskrivits under punkten 3 i anvisningarna rörande användningen av informationsdokumentet.

Anmärkning: För tullmyndighets anteckningar avsedda utrymmen äro å formulären inramade med feta, dubbla eller färgade streck. Å sista sidan finnes dessutom ett för tjänsteanteckningar avsett utrymme. Observera att rutan överst till vänster å formulären I-III skall ifyllas av tullmyndigheten. Därest i rutorna D eller E uppgift icke antecknats skall ordet "Nil" ditskrivas.


Bilaga

Rekommendation den 3 december 1963 av Rådet för samarbete på tullområdet till underlättande av tillfällig utförsel av varor, som sändas från ett land för tillverkning, bearbetning eller reparation i ett annat land

Rådet för samarbete på tullområdet,

som beaktar, att den tillfälliga utförseln av varor, som sändas från ett land för tillverkning, bearbetning eller reparation i ett annat land, kan hindras av svårigheter att identifiera dem vid återinförseln i utförsellandet och att sådana svårigheter kunna avhålla tullmyndigheterna i detta land från att vid återinförsel av varorna medgiva de lättnader i fråga om tullar och andra importavgifter som må åtnjutas vid sådan trafik;

som beaktar, att när i dylika fall dessa svårigheter icke kunna övervinnas genom att man avkräver den som återinför varorna en skriftlig försäkran angående varornas identitet, bestyrkt om så anses lämpligt med kommersiella handlingar rörande arbetet ifråga, proceduren torde kunna underlättas, om tullmyndigheterna i det ena av de båda länderna kunde draga nytta av de åtgärder, som vidtagits av tullmyndigheterna i det andra landet för att undersöka varorna i fråga och för att säkerställa deras identifiering;

som beaktar den anda av samarbetsvilja som besjälar förhållandet mellan de stater vilka äro representerade i Rådet för samarbete på tullområdet;

rekommenderar medlemsländerna, i enlighet med artikel III g) av konventionen angående upprättande av ett råd för samarbete på tullområdet, att samverka vid begagnandet av härvid fogade informationsdokument, som skall användas i enlighet med följande principer:

1. Informationsdokumentet må användas, när det icke skulle vara möjligt att identifiera varorna vid återinförseln genom de vanliga kontrollmedlen (förseglingar, igenkänningsmärken, prov etc.) eller att godtaga en skriftlig försäkran av den som återinför varorna angående varornas identitet.

2. Exportören bör försäkra sig om att tullmyndigheterna i det land, till vilket varorna skola tillfälligt införas, ha möjlighet att, på de villkor som de kunna föreskriva, fastställa varornas identitet.

3. När ett informationsdokument har bestyrkts av tullmyndighet i det land, varifrån varorna tillfälligt utföras, böra tullmyndigheterna i det land, till vilket varorna tillfälligt införas, lämna erforderliga uppgifter.

4. Tullmyndigheterna i det land, till vilket varorna tillfälligt införas, böra eftersträva att ifylla informationsdokumentet, när så begäres, även om varorna i fråga icke införas under anspråk på temporär tullfrihet (t.ex. på grund av att de icke äro underkastade några tullar eller andra importavgifter).

5. Det står berörda länders tulladministrationer fritt att träffa avtal om ändringar i fråga om formen för eller användandet av informationsdokumentet, då så erfordras på grund av osedvanlig svårighet att identifiera varorna vid återin förseln.

Rådet hemställer, att de medlemsländer som antaga denna rekommendation lämna generalsekreteraren meddelande därom samt om den dag, från och med vilken de komma att tillämpa rekommendationen och om villkoren härför. Generalsekreteraren kommer att vidarebefordra dessa upplysningar till medlemsländernas tulladministrationer.


[Formulären återges inte i den elektroniska versionen]


Detta cirkulär träder i kraft den 1 april 1965.

Genom detta cirkulär upphäves generaltullstyrelsens cirkulär den 4 oktober 1956 (TFS nr 226) med anvisningar rörande tillämpningen av en av Rådet för samarbete på tullområdet antagen rekommendation till underlättande av tillfällig utförsel av varor, som sändas från ett land för att bearbetas eller repareras i ett annat land.

Detta meddelar kungl. generaltullstyrelsen härigenom till vederbörandes kännedom och efterrättelse.