tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1965:34

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2013:3
som utkom från trycket den 26 mars 2013


Ansvarig enhet: Rättsavdelningen


Kungl. Maj:ts brev
till statskontoret angående disposition av f.d. generaltulldirektören N. A. G:son Bennichs fond m.fl. understödsfonder

GUSTAF ADOLF etc. Genom brev den 17 december 19371 har Kungl. Maj:t meddelat bestämmelser rörande den framtida förvaltningen av följande, under tullstatens enskilda pensionsinrättnings förvaltning tidigare ställda fonder, nämligen

f. d. generaltulldirektören N. A. G:son Bennichs fond,

Reinhardtska fonden,

tullförvaltare Hildings fond,

Jacob Lindströms pensionsfond,

Helmer Schötts fond och

S. E. Widéns donationsfond.

Berörda bestämmelser innefatta bl. a. föreskrift om inrättande av en särskild nämnd, tullverkets donationsnämnd, med befogenhet att besluta i fråga om bidrag från förstberörda fem fonder.

Med stöd av Kungl. Maj:ts den 25 november 1960 givna bemyndigande tillkallade chefen för civildepartementet samma dag kanslirådet i departementet Svante Ericsson att såsom utredningsman verkställa utredning rörande dispositionen av bl. a. de i första stycket omförmälda sex fonderna, och har utredningsmannen den 29 juni 1963 avgivit betänkande i anledning av utredningsuppdraget.

I sitt betänkande har utredningsmannen framlagt förslag jämväl i fråga om dispositionen av tullbevakningschef Hjerners donationsfond samt Jenny och Per Ljungbergs understödsfond, för vilka fonder gälla av Kungl. Maj:t den 17 mars 1939 respektive den 8 februari 1952 i samband med fondernas tillkomst meddelade föreskrifter.

Över betänkandet, i vad det avser förenämnda fonder, ha utlåtanden avgivits av

riksrevisionsverket den 23 oktober 1963,

riksförsäkringsverket den 24 oktober 1963,

statskontoret den 28 oktober 1963,

generaltullstyrelsen, efter hörande av tullverkets donationsnämnd, den 29 oktober 1963,

statens personalpensionsverk den 4 november 1963,

socialstyrelsen den 9 november 1963,

justitiekanslersämbetet den 6 juli 1964,

statstjänarkartellen den 3 september 1963,

tjänstemännens centralorganisations statstjänstemannasektion den 16 oktober 1963,

Sveriges akademikers centralorganisation den 22 oktober 1963,

statstjänstemännens riksförbund den 30 oktober 1963 samt,

pensionerade statstjänstemäns riksförbund den 21 oktober 1963.

––––––––––

Kungl. Maj:t finner gott att beträffande förberörda fonder meddela följande bestämmelser, att från och med den 1 juli 1965 tillämpas i stället för genom Kungl. Maj:ts ovan omförmälda beslut den 17 december 1937, 17 mars 19392 och 8 februari 1952 i fråga om fondernas förvaltning meddelade föreskrifter:

1. Det skall ankomma på statskontoret att handha förvaltningen av fondernas tillgångar.

Av årliga avkastningen av S. E. Widéns donationsfond samt Jenny och Per Ljungbergs understödsfond skola av statskontoret 50 respektive 10 procent överföras till vederbörande fonds kapitaltillgångar, till dess dessa vuxit till 100.000 respektive 200.000 kronor.

Följande fonder, nämligen f. d. generaltulldirektören N. A. G:son Bennichs fond, Reinhardtska fonden, tullförvaltare Hildings fond och Jacob Lindströms pensionsfond, skola, utan rubbning av fondernas ställning i övrigt, av statskontoret samförvaltas under en gemensam beteckning, som statskontoret äger bestämma, samt jämväl vid utdelning av bidrag behandlas såsom en enhet.

I fråga om fruktbargörande av i detta brev avsedda fonders tillgångar skall gälla vad som finnes stadgat angående förvaltningen av under statskontorets vård ställda fonder och kassor, med rätt för statskontoret att, därest sådant kan finnas för fond fördelaktigt, i avbidan på annan placering insätta fondmedel i bankinrättning med av Kungl. Maj:t fastställd bolagsordning.

Statskontoret skall äga befogenhet att, i den mån så är möjligt och anses ekonomiskt lämpligt, överenskomma med vederbörande kyrkogårdsnämnder om åtagande från nämndernas sida att för framtiden svara för vården och underhållet av tullkontrollören Petter Reinhardts och tullöverinspektören Jacob Lindströms gravar mot erhållande av ersättning i form av engångsbelopp, utgående av Reinhardtska fondens respektive Jacob Lindströms pensionsfonds medel.

2. Beslutanderätten i fråga om bidrag skall beträffande samtliga fonder utom tullbevakningschef i Hjerners donationsfond tillkomma tullverkets donationsnämnd, och skall i avseende å nämndens tillsättande och verksamhet gälla,

att nämnden skall utses av generaltullstyrelsen och bestå av ordförande och två övriga ledamöter,

att nämndens ledamöter jämte suppleanter till motsvarande antal skola av generaltullstyrelsen för sex år i sänder utses bland i Stockholm bosatta ordinarie befattningshavare vid tullverket,

att sådan ledamot, som ej förordnas till ordförande, skall utses bland befattningshavare av angivet slag, vilka till ett antal av minst två på anmodan föreslås av Sveriges allmänna tulltjänstemannaförening beträffande den ena ledamoten samt av Svenska tullmannaförbundet beträffande den andra,

att suppleanterna för sistnämnda ledamöter skola utses på enahanda sätt som dessa ledamöter,

att den, som är försatt i konkurstillstånd eller förklarad omyndig eller eljest av generaltullstyrelsen befinnes vara uppenbart olämplig för uppdraget, ej må vara ledamot eller suppleant,

att nämnden skall vara beslutför allenast då samtliga ledamöter eller suppleanter för dessa äro närvarande,

att som nämndens beslut skall gälla den mening, om vilken de flesta rösterna förena sig,

att vid lika röstetal den mening skall gälla, som ordföranden biträder,

att ledamot eller suppleant icke skall äga åtnjuta arvode för sitt uppdrag,

att av omständigheterna påkallade ändringar i nu angivna bestämmelser meddelas av Kungl. Maj :t samt

att de bestämmelser i övrigt, som kunna erfordras för nämndens tillsättande och verksamhet, meddelas av generaltullstyrelsen.

3. Disponibel avkastning av följande fonder, nämligen f.d. generaltull­direktören N. A. G:son Bennichs fond, Reinhardtska fonden, tullförvaltare Hildings fond, Jacob Lindströms pensionsfond, Helmer Schötts fond och S. E. Widéns donationsfond, ska användas för bidragstilldelning i huvud­saklig överensstämmelse med de grunder, som förordats i avdelningarna X och XI i förutnämnda betänkande. Härav föranledd jämkning i sättet för disposition av fonds avkastning får dock inte medföra indragning eller minskning av förmån, som tillförsäkrats bidragstagare eller som bidrags­tagare haft anledning att räkna med på grund av tidigare ståndpunktstag­ande av bidragsbeviljande myndighet.

När det gäller Jenny och Per Ljungbergs understödsfond får den del av fondens avkastning, som återstår efter att det har gjorts en sådan ränte­överföring som föreskrivs i punkt 1 andra stycket och efter det att före­kommande utgifter betalats, disponeras av Tullverkets donationsnämnd för utgivande av bidrag. Detta får ske utan hinder av föreskrift i makarna Ljungbergs testamente om verkställande tills vidare av ytterligare över­föring av räntemedel till fondkapitalet. Nämnden får därvid tillämpa de i avdelning X i betänkandet förordade grunderna för bidragsgivning även om dessa grunder inte täcks av testamentsföreskrifterna.

Bidrag får utbetalas med högst ett prisbasbelopp enligt 2 kap. socialför­säkringsbalken per individ och år.

Tullverkets donationsnämnd får besluta att sådan disponibel avkastning som inte har tagits i anspråk under ett visst år ska läggas till kapitalet eller reserveras för bidragstilldelning under senare år.
(TFS 2013:3.)

4. Det skall åligga statskontoret dels att efter utgången av varje budgetår till tullverkets donationsnämnd avgiva redogörelse för de i föregående punkt omförmälda fondernas ställning, dels att, då utdelning av bidrag från dessa fonder ifrågakommer, till nämnden meddela erforderliga uppgifter rörande för utdelning disponibla belopp, dels att, sedan beslut fattats om bidrag från fonderna, verkställa utbetalning av bidragen, dels ock att, efter rekvisition av ordföranden i donationsnämnden, utbetala för gäldande av nödiga expenser erforderliga belopp, skolande sistnämnda kostnad fördelas å fonderna, i förhållande till de vid ingången av varje budgetår å fonderna redovisade kapitaltillgångarna.

5. Statskontoret skall ha att efter utgången av varje budgetår utanordna disponibel avkastning av tullbevakningschef Hjerners donationsfond till det i betänkandet omförmälda sällskapet ”Nyårsgubbarna”, som skall äga att, med iakttagande av grunder, vilka angivits i punkterna 2)–5) i den i betänkandet återgivna donationshandlingen, disponera avkastningen för utgivande av bidrag i samband med av sällskapet bedriven egen hjälpverksamhet.

För den händelse sällskapet skulle upphöra, skall beslutanderätten i fråga om bidrag tillkomma tullverkets donationsnämnd, och skall i sådant fall vad i punkt 4 här ovan stadgas rörande där avsedda fonder äga motsvarande tillämpning beträffande den nu förevarande fonden.

6. Det skall åligga tullverkets donationsnämnd att efter utgången av budgetåret 1969/70 och därefter vart femte år till Kungl. Maj:t inkomma med redogörelse för nämndens verksamhet under närmast förflutna femårsperiod.

Detta meddelas statskontoret till kännedom.

1 TFS 1938:18.

2 TFS 1939:119.


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 1965:34
[Bestämmelserna tillämpas från och med den 1 juli 1965.]

TFS 2013:3
Denna förordning ska kungöras i Tullverkets författningssamling (TFS).

Förordningen träder i kraft den 1 april 2013.