tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1963:248

beslutad den den 19 december 1963
Utkom från trycket den den 4 februari 1964

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:2


Generaltullstyrelsens cirkulär
med vissa bestämmelser i fråga om behandling i trafikförsäkringshänseende av utländska mopeder, som införts för tillfälligt brukande i riket

Kungl. generaltullstyrelsen vill i samråd med kungl. järnvägsstyrelsen härigenom föreskriva, att i fråga om utländska mopeder, som äro polletterade från utrikes ort till svensk ort eller skola polletteras från svensk ort till utrikes ort, följande bestämmelser i trafikförsäkringshänseende skola tillämpas.

1. I Danmark, Finland eller Norge hemmahörande moped, som är polletterad från utrikes ort till svensk ort eller skall polletteras från svensk ort till utrikes ort, ävensom i annat land hemmahörande moped, som är polletterad från ort i Danmark, Finland eller Norge till svensk ort eller skall polletteras från svensk ort till ort i Danmark, Finland eller Norge, skola av järnvägsmyndigheterna utan formaliteter kunna utlämnas eller mottagas för befordran till bestämmelseorten.

2. I andra fall än som avses i punkten 1 ovan skola följande särskilda bestämmelser iakttagas.

Är mopeden polletterad från utrikes ort till svensk ort med tullanstalt eller skall mopeden polletteras från sådan svensk ort till utrikes ort, åligger det järnvägsmyndigheterna att tillse att mopeden icke utlämnas eller mottages för befordran till bestämmelseorten förrän tullmyndigheten blivit satt i tillfälle att utöva kontroll över att trafikförsäkringsbestämmelserna blivit vederbörligen iakttagna.

Är mopeden polletterad från utrikes ort till svensk ort utan tullanstalt, åligger det järnvägsmyndigheterna att ombesörja förtullning i gränsorten och, i förekommande fall, genom tullmyndighetens förmedling teckna gränsförsäkring å mopeden för ägarens räkning. Järnvägsmyndigheterna kunna sedermera uttaga den förskotterade premien i samband med utlämnandet.

Skall mopeden polletteras från svensk ort utan tullanstalt till utrikes ort, skola på grund av föreskrift i 4 § kungörelsen den 13 december 1963 (nr 655)* med särskilda bestämmelser angående försäkring å motorfordon som införts för tillfälligt brukande i järnvägsmyndigheterna tillse att tullmyndigheten i gränsorten sättes i tillfälle att utöva kontroll över att trafikförsäkringsbestämmelserna blivit vederbörligen iakttagna.
(*TFS 1963:246.)


I samband härmed får generaltullstyrelsen erinra om bestämmelserna i 12 § förordningen den 5 maj 1960 (nr 134)** om mopeder. Enligt paragrafen må i utlandet bosatt person, som tillfälligtvis vistas i Sverige, därest han fyllt femton år, utan hinder av stadgandena i förordningen bruka av honom till riket införd moped om den uppfyller de villkor, som för dylika fordon gälla i hans hemland. Lika med moped anses härvid, enligt paragrafen, annan lätt motorcykel, vars motor har en cylindervolym ej överstigande 50 kubikcentimeter, såvida den som infört fordonet äger i hemlandet föra detta utan innehav av körkort eller därmed jämförlig handling. I fråga om de i grannländerna gängse typerna av mopeder torde i flertalet fall någon särskild undersökning av hithörande förhållanden icke vara behövlig. Någon gång — t.ex. då fråga är om mopedliknande fordon av mindre vanlig typ — kan emellertid tvekan råda, huruvida fordonet må införas för att här i riket brukas med stöd av bestämmelserna i nyssnämnda paragraf. Enligt uttalande av vederbörande departementschef i motiven till mopedförordningen bör i sådant fall kunna godtagas en av mopedägaren på heder och samvete avgiven försäkran, såvida ej särskild anledning föreligger att fordra mera ingående utredning. Formulär till sådan försäkran bifogas. I övrigt ankommer det på polismyndigheterna att utöva kontroll över att till riket införd moped ej brukas i strid mot gällande trafikföreskrifter.
(**TFS 1961:52)

Bilaga

Försäkran Undertecknad försäkrar härmed på heder och samvete, att motorcykeln med ramnummer .....…....….. motornummer ….......... , som av mig den ……......….. 19.…..... införts till Sverige från ..……...…................ , enligt i sistnämnda land gällande bestämmelser får av mig brukas därstädes utan innehav av körkort eller därmed jämförlig handling. ……................... den……............ 19 ..... ...................................


Detta cirkulär skall äga tillämpning från och med den 1 januari 1964, från och med vilken dag generaltullstyrelsens cirkulär den 23 februari 1962 (TFS nr 30) angående trafikförsäkring å mopeder, som för tillfälligt brukande i riket införts från utlandet, m.m. skall upphöra att gälla. Detta meddelar kungl. generaltullstyrelsen härigenom till vederbörandes kännedom och efterrättelse.