tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1918:1

beslutad den 12 januari 1918
Utkom från trycket den 15 januari 1918

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 1986 genom TFS 1986:64


Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär
angående utgivande av en tullverkets författningssamling

Genom nådigt beslut den 31 december 1917 har Kungl. Maj:t på framställning av generaltullstyrelsen medgivit bland annat, dels att samtliga sådana författningar och andra kungörelser, som anginge tullverket och utfärdades efter den 31 december 1917, finge genom generaltullstyrelsens försorg utgivas i en periodisk skrift, benämnd "Tullverkets författningssamling", dels att denna författningsförsamling finge kostnadsfritt tilldelas, förutom vederbörande tull- och andra ämbetsmyndigheter, envar befattningshavare å tullverkets ordinarie eller extra stat ävensom sådan extra ordinarie befattningshavare inom tullverket, vilken vore inkallad till tjänstgöring därstädes eller eljest kunde anses stå till tullverkets disposition.

I anslutning härtill får kungl. generaltullstyrelsen, som denna dag beslutit utgivandet av en dylik författningssamling, till vederbörandes kännedom och efterrättelse meddela följande.

I författningssamlingen intagna allmänna författningar ävensom av styrelsen eller någon dess avdelning utfärdade kungörelser, cirkulär och andra meddelanden skola lända till efterrättelse, såsom om de delgivits vederbörande på förut övligt sätt.

Av författningssamlingen komma häften att utgivas tills vidare högst två gånger i månaden, där ej behov av författnings skyndsamma offentliggörande eller annan omständighet gör undantag härifrån nödigt eller lämpligt, varförutom efter varje års utgång såväl kronologiskt som alfabetiskt register över författningssamlingen för året komma att upprättas. Häftena bliva utsända från författningssamlingens expedition till bland andra samtliga huvudtullförvaltningar i riket, vilka därefter skola skyndsamt ombesörja deras utdelning till all den vid lokalförvaltningen samt kust- och gränsbevakningen inom vederbörande tullkammardistrikt befintliga personal, som med tillämpning av ovannämnda nådiga medgivande må anses berättigad erhålla ifrågavarande författningssamling; och bör utdelningen till annan än å orten anställd personal ske med post. Anmälan om uteblivna häften av författningssamlingen bör göras hos bemälda expedition (adress: Tryckerigatan 2, Stockholm St.,) medan framställning om ökning eller minskning i tilldelat antal häften skall ingivas till författningssamlingens redaktion (adress: Kungl. generaltullstyrelsen.)

Av mottagna exemplar av författningssamlingen skall tullförvaltning såsom biblioteksexemplar avse ett exemplar för varje avdelning av förvaltningen; och gälle beträffande sådant exemplar i tillämpliga delar, vad stadgat är i § 220, sista stycket, av gällande tjänstgöringsreglemente för tullverket.