Tullverket

Framtida tullhantering

Tillstånd i förändring

De tillstånd som Tullverket utfärdar påverkas i hög grad av den nya tullagstiftningen. Förändringarna innebär att många tillstånd behöver omprövas.

Både kravbilden och reglerna för användningen har ändrats för flera typer av tillstånd. Vissa tillstånd har också försvunnit, andra har tillkommit, några har bytt namn och ibland motsvaras flera gamla tillstånd av ett nytt. Dessutom krävs det nu garanti för att få vissa tillstånd. Förändringarna omfattar såväl EU-gemensamma som nationella tillstånd. Målet är att all hantering av tillstånd ska vara elektronisk och standardiserad.

Se vilka tillståndstyper och tillståndskoder som regleras i nya tullkodexen.

Tidplan för omprövningen

Tullverket har en tidplan för när och i vilken ordning de olika typerna av tillstånd ska omprövas. Hittills har vi påbörjat omprövningarna av kredittillstånd, tullagertillstånd och AEO (godkänd ekonomisk aktör).
 
De tillstånd som rör import och export ligger längre fram i tiden då de är kopplade till införandet av de nya import- och exportsystemen.

Omprövningarna sker löpande och befintliga tillstånd går att använda tills de har omprövats, dock som längst till den 1 maj 2019.

Så påverkas gamla tillstånd

Tidsbegränsade tillstånd kan ni använda giltighetstiden ut, dock som längst till den 1 maj 2019. Ni måste själva bevaka giltighetstiden och ansöka om ett nytt tillstånd när det blir aktuellt.

Tillstånd som inte är tidsbegränsade kan ni använda tills de har omprövats, dock som längst till den 1 maj 2019. Tullverket kontaktar er när det är dags att ompröva ett tillstånd.

Nya tillstånd som har utfärdats efter den 1 maj 2016 har beviljats enligt villkoren i den nya lagstiftningen och kräver därför ingen omprövning.

I vissa fall gäller nya villkor för hur de gamla tillstånden ska användas. Följ länkarna nedan för att se vad som har hänt med reglerna för just era tillstånd.

Aktiv förädling

Passiv förädling

Slutanvändning

Tullager

Samlad garanti

Betalningsanstånd

AEO, Authorised Economic Operator

Elektronisk tillståndshantering i Systemet för tullbeslut

Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS) är ett EU-gemensamt system som togs i drift den 2 oktober 2017. I det här systemet kommer du så småningom att kunna ansöka om i princip alla tillstånd som styrs av EU-lagstiftning. Fördelen med det här systemet är att vi får en enhetlig hantering av tillståndsansökningar för företag i EU:s alla medlemsländer.

Till att börja med används systemet för nyansökningar av tillstånd. Längre fram ska du även hantera ändringar av dina tillstånd i systemet.

I dagsläget ska du använda Systemet för tullbeslut för följande tillstånd:

  • tillstånd till betalningsanstånd (DPO)
  • tillstånd att få använda en förenklad deklaration (SDE)
  • tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater.

Alla andra tillstånd ska du tills vidare ansöka om via webbansökan eller blankett. Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om det tillstånd du behöver. 

Läs mer om Systemet för tullbeslut.

Uppdaterad: 2018-02-01


4000