Tullverket

Tillämpningsföreskrifter – dialogforum

Sedan Tullkodex för unionen, UCC beslutades första november 2013 pågår arbete med tillämpningsföreskrifterna, delegerade akter och genomförandeakter (UCC DA/IA), som kompletterar lagstiftningen och reglerar detaljerat hur den ska tillämpas.

Kommissionen har skickat ut förslag på tillämpningsföreskrifter till medlemsstaterna som har lämnat synpunkter vid flera olika tillfällen under 2014. Tullverket och representanter från nägringslivet hade under våren 2014 tre möten för att få in näringslivets synpunkter på förslagen.

Tullverket har lämnat sina synpunkter till Finansdepartementet som är den instans som lämnar Sveriges syn på förslagen till kommissionen.

Efter att kommissionen samlat in synpunkter på tillämpningsförskrifterna från medlemsstaterna, och diskuterat dessa i tullkodexkommittén och tullkodexexpertgruppen, kommer den delegerade akten att läggas fram för rådet och parlamentet för godkännande.  

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar 22 aprilPDF
Minnesanteckningar 20 marsPDF
Minnesanteckningar 26-27 februariPDF

Dokumentation

TidsschemaPDF

Uppdaterad: 2019-12-10


4000