Tullverket

Konsekvensutredningar

Vilka effekter får nya eller ändrade regler? Här finns de konsekvensutredningar som berör revideringar av Tullverkets regler.

Konsekvensutredningar ska bidra till att ge ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Syftet är att klarlägga vilka olika slags kostnader och andra konsekvenser som kan uppkomma till följd av Tullverkets regler.

Om du vill ta del av äldre konsekvensutredningar, kontakta oss.

Konsekvensutredningar 2015
2015-02-27
Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning med anledning av förändrade regler vid fartygsrapportering i 1 kap. 1 § och i 4 kap. Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)PDF

 1. TFS 2000:20, kapitel 1 och 4PDF
 2. Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändringPDF

2015-02-06
Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning med anledning av förändrade regler i 12 kap. Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) samt Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystemPDF

 1. BilagorPDF
 2. TFS 2007:6PDF
 3. TFS 2000:20, kapitel 12PDF

Konsekvensutredningar 2014
2014-11-12
Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) – om konsekvensutredning vid regelgivning med anledning av förändrade regler i 19 kapitlet och bilaga B Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)PDF

 1. Förlag till ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)PDF
 2. Bilaga till remissPDF
 3. JämförelsedokumentPDF
 4. MissivPDF

Konsekvensutredningar 2013
2013-10-24
Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning - Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m.PDF

 1. Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m. (bilaga 1)PDF
 2. Utdrag ur Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m. (bilaga 2)PDF

2013-10-02
Konsekvensutredning vid regelgivning - 7 kap. om returvaror i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.PDF

 1. Allmänna råd till artikel 185.1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (bilaga 1)PDF
 2. Utdrag ur Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. (bilaga 2)PDF

Uppdaterad: 2019-12-09


4000