Tullverket

Produktsäkerhet

De produkter som släpps ut på EU:s marknad ska vara säkra att använda. Här kan du läsa om vilka särskilda regler som gäller för produktsäkerhet.

Produktsäkerhet innebär säkerhetskrav för alla produkter avsedda för konsumenter och som säljs kommersiellt. Det gäller både nya och begagnade produkter. Produktsäkerhetskraven omfattar alla varor som är eller kan vara farliga för den som använder dem, vare sig det handlar om privat eller kommersiellt bruk. Om en produkt inte uppfyller gällande produktsäkerhetskrav ska åtgärder vidtas mot tillverkaren eller importören av produkten.

Ett flertal marknadskontrollmyndigheter ser till att säkerhetskraven uppfylls genom så kallad marknadskontroll. Syftet med marknadskontrollen är att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd samt att motverka snedvriden konkurrens mellan företag. Marknadskontrollmyndigheterna kan kontrollera produkter som förekommer på marknaden. Elsäkerhetsverket kan till exempel kontrollera att elektriska produkter uppfyller produktsäkerhetskraven. Om en produkt inte uppfyller de produktsäkerhetskrav som finns ska åtgärder vidtas mot tillverkaren eller importören av produkten. Elsäkerhetsverket kan exempelvis utfärda försäljningsförbud.

Swedac samordnar den svenska marknadskontrollen

Swedac är ansvarig myndighet för samordning av den svenska marknadskontrollen. Samordningen sker bland annat i Marknadskontrollrådet som består av olika myndigheter däribland Tullverket.

Tullverkets roll

Tullverket har en unik roll i marknadskontrollarbetet i Sverige som den enda myndighet som har rätt att utföra kontroller vid import från ett icke EU-land. Tullverket utför däremot inte marknadskontroll i egentlig mening eftersom myndigheten inte har de specifika kunskaper som krävs för att på ett säkert sätt kunna avgöra om produktsäkerhetskraven är uppfyllda. Tullverket är därför beroende av ett gott samarbete med respektive marknadskontrollmyndighet.

Vad händer med varor som stoppats?

Det är nödvändigt att de produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen uppfyller krav som tillgodoser en hög skyddsnivå för allmänna intressen som hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, konsumentskydd, miljöskydd och säkerhet, samtidigt som det säkerställs att den fria rörligheten för varor inte begränsas mer än vad som tillåts enligt harmoniserad gemenskapslagstiftning eller annan relevant gemenskapslagstiftning
Vid kontroll av varor som anmälts till övergång till fri omsättning har Tullverket rätt att ingripa vid misstanke om att en vara innebär allvarlig och akut fara för hälsa eller säkerhet om varan saknar medföljande dokument eller märkning. När en vara stoppas görs en kontroll av medföljande dokument eller en fysisk kontroll av produkten.
Om misstanken finns kvar efter kontrollen fattar Tullverket i samråd med aktuell marknadskontrollmyndighet ett beslut om att hålla kvar varorna. Då har marknadskontrollmyndigheten tre arbetsdagar på sig att göra en marknadskontroll.

Marknadskontrollmyndighetens beslut och befogenheter avgör vad som kommer att hända med produkten. En marknadskontrollmyndighet kan förbjuda försäljning av en farlig produkt eller återkalla den från marknaden.

Vilka produkter har stoppats?

Vid en nationell kontrolloperation, Brännmärkt som genomfördes i slutet av 2014 stoppades bland annat 200 babydockor som inte uppfyllde EU:s krav på produktsäkerhet. Elartiklar och mobiltillbehör stoppades också under operationen och där fanns en del produktsäkerhetsvaror, bland annat fem riskokare som inte uppfyllde EU:s krav på elsäkerhet. Tullverket har under de senaste åren stoppat ett trettiotal sändningar som innehöll cirka 100.000 artiklar.

Vad innebär det att köpa farliga produkter för näringsidkare?

Produktsäkerhetsdirektivet ställer krav på näringsidkare att varor och tjänster som saluförs till konsumenter ska vara "säkra" och inte orsaka skador.

Om en näringsidkare säljer en produkt som inte uppfyller kraven på produktsäkerhet kan konsumenter skadas. I värsta fall kan produkten förorsaka dödsfall. En marknadskontrollmyndighet kan förbjuda försäljning av en farlig produkt eller återkalla den från marknaden. Det blir vanligtvis mycket dyrbart för den enskilde näringsidkaren.

Vad innebär det att köpa farliga produkter för privatpersoner?

Om en privatperson tar in en vara som inte är säker och använder den, riskerar varan att skada personen eller dennes familj.

Ökad handel via internet medför ökat inflöde av varor

Den alltmer ökande handeln via internet innebär ett kraftigt ökat inflöde av varor framförallt i småförsändelser i post- och kurirtrafiken.  Många av mottagarna av de här varorna är privatpersoner som gjort sina beställningar via olika webbplatser.  Många av webbplatserna ger ett seriöst intryck och det förekommer att de innehåller bilder och text från äkta hemsidor. Som konsument kan det vara mycket svårt att avgöra om en vara uppfyller eventuella produktsäkerhetskrav. Produkterna kan se bra ut på bild och vara CE-märkta, men det är inte ett bevis på att de verkligen uppfyller alla standarder och krav. CE-märkningen är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv. Det förekommer även att företag erbjuder sig att förse varorna med ett CE-märke mot en extra kostnad utan att det innebär att någon produktsäkerhetskontroll gjorts. Dessutom är det komplicerat att få kontakt med leverantören för att reda ut eventuella brister och felaktigheter på varorna.

I de fall där det rör sig om produkter som kan vara direkt livsfarliga för användaren, till exempel elektriska artiklar och leksaker rekommenderas konsumenten att vara väldigt försiktigt och tänka sig för innan ett köp påbörjas. Ett råd är att vara sunt skeptisk vid ett erbjudande som kan tyckas vara för bra för att vara sant. Vid osäkerhet kontakta produkttillverkaren och fråga om det är en webbutik som de samarbetar med.

Det ökade inflödet av småförsändelser ställer stora krav på kontrollverksamheten och dess resurser. För att förhindra farliga eller undermåliga varor kommer in i landet arbetar Tullverket riskbaserat i samarbete med marknadskontrollmyndigheterna. Tullverket arbetar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera sin selekteringsförmåga. 

CE-märkning gäller endast för de produkter som omfattas av lagstiftning där det finns bestämmelser om CE-märkning (till exempel leksaker, personlig skyddsutrustning och elektrisk utrustning). Övriga produkter får inte CE-märkas. 

EU:s varningssystem för farliga produkter

Rapex är ett informations- och varningssystem som länder in

om EU använder för att informera varandra om produkter med allvarliga säkerhetsbrister. Varje vecka sammanställer EU-kommissionen en rapport med de senaste varningarna.
Den information som myndigheterna får från Rapex bearbetas och det undersöks om de rapporterade produkterna finns på den svenska marknaden. Detta leder ibland till att svenska företag blir kontaktade om de tillhandahåller produkter som finns i Rapex veckorapport.

Läs den senaste veckorapporten från Rapex
Film om Rapex på EU: kommissionens webbplats

Sveriges statistik över varor som stoppats

År

Antal

Artiklar

2018

39

89 394

2017

63

55 110

2016

26

4 136

2015

32

13 169

2014

33

45 559

2013

25

21 316


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000