Tullverket

Gränsöverskridande avfallstransporter

Avfall har i allt större omfattning blivit en global handelsvara. De aktörer som handlar med avfall har ansvar för att veta vilka regler som gäller för sändningen. Tullverkets roll är att selektera fram, det vill säga välja ut kontrollobjekt och att tillsammans med länsstyrelserna genomföra kontroller och bedriva utredningar.

I Sverige är det Naturvårdsverket som har hand om tillståndshanteringen rörande avfallstransporter. Länsstyrelserna är operativa tillsynsmyndigheter och är de som vid kontroller avgör om avfallet är tillåtet att importera eller exportera. Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen, som oftast följer med när Tullverket gör kontroller, bedömer ifall det rör sig om avfall/farligt avfall (inkl. ozonnedbrytande ämnen), om villkoren uppfylls eller inte, samt utfärdar exportförbud. Tullverket verkställer beslutet/hindrar exporten. Vid misstanke om brott tas varorna i beslag.

Definitioner av avfall

Att definiera avfall som handelsvara är i dagsläget komplicerat. Grundorsaken är att varor i tulltaxan som regel behåller sin status som vara så länge den har karaktär av varan och inte får karaktär av en annan vara enligt en annan rubrik. Avfallsförordningen bygger på principen avsedd användning, dvs. har någon för avsikt att slänga varan så får den status som avfall. Det kan räcka med att sista förbrukningsdatum har passerat för att varan automatiskt ska byta status. Avfallsförordningens vida begrepp och tulltaxans smala gör att väldigt många rubriker i tulltaxan omfattas av "avfall".

Gränsöverskridande avfallstransporter

Gränsöverskridande avfallstransporter regleras i Baselkonventionen som trädde i kraft 1992. Den omfattar i dagsläget omkring 175 länder. Syftet med konventionen är att:

  • minska uppkomsten av farligt avfall
  • omhänderta och behandla avfall så nära den plats där avfallet uppkommit som möjligt
  • minska de gränsöverskridande transporterna av avfall till ett minimum.

Tullverkets befogenheter

Tullverket har befogenheter att kontrollera sändningar av avfall som exporteras eller importeras. Med stöd av 6 kap 10§ Tullagen (2016:253) kan Tullverket kvarhålla en avfallstransport för kontroll av deklarations- och uppgiftsskyldigheten utan att det föreligger någon brottsmisstanke. Om det föreligger en brottsmisstanke kan avfallstransporten kvarhållas med stöd av bestämmelserna om beslag i 22§ Lag (2000:1225) om straff för smuggling.

Tullverket kan stoppa avfallssändningar enligt ovan men behöver hjälp av Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och som får avgöra om godset är att betrakta som avfall och i så fall om det är att betrakta som illegalt avfall. Tullverket har inte befogenheter att kontrollera avfall vid inre gräns.

Förundersökning leds av allmän åklagare (miljöåklagare), normalt med utredare från Tullkriminalen.

Mer information

Naturvårdsverket

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Statistik över sändningar som stoppats av Tullverket och länsstyrelser för år 2020 är tillagd.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000